Byggnadsinspektion

Byggnadsinpektionen är en myndighet som har hand om rådgivning, tillståndsprövning och uppföljning vid olika slag av byggprojekt. Till uppgifterna hör även att övervaka att gällande lagar och bestämmelser efterföljs i kommunen.

Uppgifter som utförs är förutom rådgivning och tillståndsprövning även syneförättningar och att göra inspektioner på byggplatsen.

Byggnadsinspektionen samarbetar med miljövårdssekreteraren i frågor som påverkar miljön, såsom ingrepp och byggnadsåtgärder vid strandlinjen samt byggande av egna reningssystem för avloppsvatten.

Byggnadstillsynen uppbär avgift enligt fastställd taxa.

 

Miljönämnden håller möten i regel 2. tisdagen i månaden (förutom i juli månad).

Byggnadsinspektören fattar beslut i regel 2 gånger per månad.

Kpmpletta bygglovshandlingar bör inlämnas i god tid innan beslutsdag (minst två veckor).

 

(Sidan uppdaterad 22.11.2017, Kl 15:39)