Ruoppaukset

Vesialueen ruoppauksesta kaivinkoneella on ilmoitettava asiasta ennakkoon Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen ja vesijättöjä omistavalle osakaskunnalle.

Ilmoitus tehdään suoraan ELY-keskukseeen seuraavan linkin kautta: 

Ruoppaus- ja niittoilmoitus

Ilmoituksen voi myös jättää kunnalle.

Ilmoitus on jätettävä ELY-keskukselle viimeistään 30 päivää ennen ruoppaustöiden aloittamista. Asiaa koskeville naapureille on myös ilmoitettava.

Länsi ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto käsittelee yli 500 m3 suuruiset ruoppaushankkeet sekä jos ruoppaus jollain tavalla voi vahingoittaa ympäristöä tai omaisuutta tai koskettaa jonkun etua, kun taas ELY-keskus käsittelee pienemmät ruoppaukset sekä Natura 2000-alueilla ja muilla suojelualueilla tapahtuvat ruoppaukset.

Ruoppaaja on aina vastuussa mahdollisista vahingoista luvasta riippumatta. Kaivuutyöt tai ruoppausmassojen sijoitus toisen maa-alueelle vaatii maanomistajan suostumuksen.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä olemassa olevien veneväylien käsityökaluin suoritettavasta kunnossapitoon tai vesikasvillisuuden niitosta.

Aallonmurtajan tai suurehkon laiturin rakentaminen edellyttää usein kunnan myöntämää toimenpidelupaa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidelupa ns. vesirajalaitteelle vaaditaan suurehkon laiturin, sillan tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentamiseen. Suurehkolla laiturilla voidaan tarkoittaa, että rantautumispaikkoja on useammalle kuin yhdelle veneelle, suurille veneille tai on muista syistä iso ja tilaa vievä. Vesirajaa olennaisesti muuttava rakennelma voi esim. olla suurempi kiveys. Mikäli sää edellyttää aallonmurtajan rakentamista suositellaan ensisijaisesti yhdistetyn laiturin/aallonmurtajan rakentamista ja yhteistyötä naapurin kanssa venepaikkaa koskien. Ympäristön kannalta paras ratkaisu on kuitenkin kunnon ankkuripoiju.

Mikäli rakennetaan oma aallonmuraja, laituri jne. on ne sijoitettava riittävän kauas naapurin rajalta, normaalisti vähintään 5 metriä. Venepaikkojen tilatarpeen mitoituksessa huomioidaan ainoastaan oman talon veneelle/veneille vaadittava tila.

Aallonmurjtajan, laiturin jne rakentamisessa on käytettävä ainoastaan luonnonmateriaaleja kuten luonnonkivi, puu, teräs jne. Aallonmurjtajalle ja vastaavalle rakennelmalle suositellaan korkeintaan 1,2 metriä yli keskivedenkorkeuden meren puolella ja 0,7 metriä Luodonjärvellä. Rakennelman yläleveys ei saa ylittää 2 metriä.  Mikäli aallonmurtajan pituus ylittää 10 metriä pyydetään ELY-keskuksen lausunto selvittääkseen vaatiiko toimenpide Aluehallintoviraston luvan. 

Anna Snellman
Ympäristötarkastaja
Tavattavissa ma, ti, pe

 

 

(Sivu päivitetty 01.09.2021, Klo 12:19)