Aktuellt

Här samlar vi aktuell information gällande utbildning, småbarnspedagogik och ungdoms- och lovverksamhet.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Information till vårdnadshavarna i Larsmo kommun

Larsmo kommun byter administrationsprogram för småbarnspedagogiken och skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet 1.10 2022-

Detta påverkar Er som kunder på följande sätt:

-          Om avtalade timmar per månad överskrids, faktureras familjen genast den avgiftsklass som motsvarar användningen.

-          Om överskridning upprepas även under följande kalendermånad då ingås nytt avtal.

-          Till timmar per månad inräknas inplanerad närvarotid i Päikky, använda timmar i verksamheten som ej varit inplanerad (till exempel tidigare ankomst eller senare hämtning), oplanerad frånvaro samt sjukfrånvaro på inplanerad närvarotid.

-          Inkomstuppgifter för fastställande av klientavgiften inom småbarnspedagogik inlämnas elektroniskt på kommunens hemsida.

-          Uppsägning av plats i verksamheten inlämnas elektroniskt på kommunens hemsida. Lämna gärna in uppsägningen senast 2 veckor innan barnet slutar.

-          Ändring av ett avtal om timmar per månad i småbarnspedagogik och skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet inlämnas elektroniskt på kommunens hemsida.

-          Det är på familjens ansvar att lämna in inkomstuppgifter då familjens inkomster ändrar.

Frågor kan riktas till servicehandledningen inom sektorn för barnpedagogik tfn. 044-7217610.

 

Larsmo kommun,

Sektorn för barnpedagogik.


En påminnelse till vårdnadshavare i Larsmo kommun:

Vänligen godkänn mottagande av elektroniska myndighetsmeddelanden.

Du får beslutet om beviljad plats samt beslut om avgift inom småbarnspedagogiken och skolans morris/eftisverksamhet för kännedom genast när beslutet har fattats.

Vänligen gå in och godkänn mottagandet av elektroniska beslut på webbplatsen suomi.fi

https://www.suomi.fi/meddelanden

Om du inte har godkänt elektronisk myndighetskommunikation får du beslutet per brev inom cirka sju (7) arbetsdagar efter att beslutet skickats.

 Avdelningen för barnpedagogik i Larsmo kommun

 


Ungdomsverksamhet vid Larsmohuusi (Holm fritidsgård)

Larsmohuusi håller öppet för ungdomar i åk 7 och äldre (övre åldersgräns 18 år) i allmänhet fredagar kl. 18.30-00 och tisdagar kl. 18-21. Det förekommer avvikelser från de här tiderna beroende på om fritidsgården är bokat för annat, så följ oss gärna på @larsmokulturochfritid för att få senaste infon om öppettiderna. 


 

 


Anmälan till förskola och den grundläggande utbildningen läsåret 2022-2023

Anmälan till förskola för barn födda 2016:

Info angående anmälan skickas till hemmen per post vecka 6. Anmälan till förskolan görs senast 25.2.2022.

Anmälan till grundskola för barn födda 2015 (samt barn födda 2014 som tidigare fått uppskov) görs via Wilma, info skickas via Wilma.

Information om den kompletterande småbarnspedagogiken och morgon- och eftermiddagsverksamhet hittas här.


Information till skolor och vårdnadshavare samt till elever och studerande gällande skärpt hälsosäkerhet i skolorna

En säker skolstart kräver nu att vi beter oss på ett sätt som är hälsosäkert

·         Man får inte fara till skolan ens med lindriga förkylningssymptom

·         Man får inte fara till skolan i väntan på svar från coronatest!

I Österbotten strävar vi till att försnabba vaccineringen av barn och unga de närmsta veckorna.

Coronaministerarbetsgruppen gav 7.1 förslag på åtgärder för att begränsa det svåra epidemiläget.

Hela anvisningen hittar du via denna länk (på finska)

I denna anvisning har vi preliminärt gått igenom de saker som ingår i regeringens linjedragningar och anvisningen preciseras genast som mera information fås.

Användning av ansiktsmasker i kommunal grundläggande utbildning, yrkesutbildning och andra stadiets utbildning

I enlighet med coronaministerarbetsgruppens rekommendation ges en stark rekommendation om användning av ansiktsmask inomhus åtminstone i årskurs 3 - 9 i grundläggande utbildningen, på andra stadiet och i yrkesutbildningen.

Utbildningsanordnaren erbjuder 2 munskydd per dag till de studerande eller elever som har rätt till avgiftsfri undervisning. Rekommendationen är i kraft tills vidare.

Utförande av hemmatest i kommunal grundläggande utbildning, yrkesutbildning och andra stadiets utbildning

Ministerarbetsgruppen tog i sin linjedragning upp, att hälsosäkerheten i skolor och läroinrättningar ska förbättras genom att öka hemmatestningen. Rekommendationen är att testen görs två gånger per vecka på elever i grundläggande utbildning och på andra stadiet. Om det konstateras flera smittfall i undervisningsgruppen kan testningen, efter beslut av smittskyddsansvarig läkare ökas till exempelvis 3 - 5 gånger i veckan.

I Österbotten används till en början hemmatester vid symptom och exponeringar. I det här skedet anser vi inte att rutinmässig testning är nödvändig. Två test delas ändå ut åt alla redan nu. De användas om man får meddelande om exponering eller om man får symptom. Noggrannare anvisning nedan.

Testerna har beställts centraliserat för Österbottens del redan 8.1, mera information om utdelning och användning ges under vecka 2.

Anvisning för de med symptom

Om man har symptom stannar man hemma och gör ett hemmatest

Om eleven har rinnande nästa, strävhet i halsen, heshet, hosta eller feber stannar hen hemma och gör ett hemmatest/vårdnadshavare gör testet

·         Om resultatet är negativt stannar eleven hemma och återgår till skolan efter två symptomfria dagar

·         Om resultatet är positivt tar man ett officiellt test och om även detta är positivt görs ett beslut om isolering. Ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade personer i samma hushåll sätts i karantän, de med fullt vaccinationsskydd följer med sina symptom och söker sig till testning vid symptom.

Skolkarantäner

I enlighet med smittskyddslagen görs karantänsbesluten av smittskyddsansvarig läkare. Bedömning av ifall exponering i klassen/ undervisningsgruppen har skett görs från fall till fall i samarbete med skolorna. Karantänsbeslut görs för att möjliggöra distansundervisning. Rätt till distansundervisning uppstår inte om eleven rekommenderas frivillig karantän.

De som fått två eller tre vaccindoser sätts i allmänhet inte i karantän, men de uppmanas iaktta försiktighet under de närmsta tio dagarna, eftersom det är möjligt att smittas trots vaccin.

Fullvaccinerade som exponerats gör ett hemmatest dag 2, 5 och 10 efter exponering, tidigare ifall symptom uppstår.

Frågor

Länk till Österbottens välfärdsområdes coronasidor hittas här

Vid behov kan man kontakta Välfärdsområdets kundservicecentral på nummer 06 218 9000


Ansökan om skolskjuts


Ansökan om skolskjuts för läsåret 2021-2022 görs via Wilma. Du kan inte göra ansökan i Wilma appen utan behöver logga in via en webbläsare. Adressen är: https://larsmo.inschool.fi

Ansökan görs via fliken Ansökningar och beslut. Mera information har skickats via Wilma.

Besluten syns i Wilma fr.o.m. 24.6.2021. 

 

Studerande på andra stadiet kan ansöka om skolresestöd enligt följande:

Elever som har minst 7 kilometer i en riktning kan ansöka om skolresestöd från FPA, mera info från FPAs hemsida

Villkoren för skolresestödet ändras 1.8.2021. Det lönar sig att ansöka om skolresestöd i god tid så att stödet kan betalas för alla de månader som behövs.

 

Ifall du har frågor eller funderingar kan du kontakta:

 Larsmo digital lärstig

Nu finns en länk till Larsmoskolornas digitala lärstig under fliken Dokument för skolväsendet

 

Mera information om för-/skolorna och småbarnspedagogiken hittar du under flikarna till vänster.

 

 

(Sidan uppdaterad 22.09.2022, kl 15:53)