Antidrogplan

CRONHJELMSKOLANS ANTIDROGPLAN (ÅK 7-9)

Definition:

Med droger avses i denna plan tobak, snus, alkohol, narkotika samt alla övriga substanser som är beroendeframkallande och/eller sinnesförändrande.

 

Förutsättningar:

 • Droger får inte användas i skolan. Enligt lag får ungdomar under 18 år överhuvudtaget inte handskas med tobaksvaror och alkohol (t.ex. inneha, överlåta, sälja).
 • Det är förbjudet att röka och snusa på hela skolområdet - även för de vuxna.
 • Alla skolans evenemang och utfärder är tobaks- och drogfria. Det samma gäller aktiviteter som genomförs i skolans, elevkårens eller Linken r.f:s regi utanför skoltid.

 

Våra målsättningar:

 • Att öka satsningen på friskvård.
 • Att skapa en positiv inställning till Cronhjelmskolan som en drogfri skola.
 • Att få eleverna att känna delaktighet i skolans drogpolicy.
 • Att hindra elever från att börja röka, snusa eller använda andra droger.
 • Att få elever som börjat röka, snusa eller använda andra droger att sluta med detta.

 

Handlingsplan:

 • Drogförebyggande undervisning i samband med ämnet hälsokunskap.
 • Arbete mot droganvändning (i samarbete med föreningen Folkhälsan) planeras och genomförs av skolans ledningsgrupp.
 • Elever som vill sluta röka/snusa eller använda andra droger erbjuds möjlighet att få individuellt stöd via skolhälsovårdaren.
 • Skolan genomför årligen i oktober månad en tobaksenkät gällande droganvändning i årskurserna 7-9. Resultatet av undersökningen presenteras vid lämpligt föräldramöte i skolan.
 • Övervakning är nödvändig som stöd för skolans tobakspolicy. Den genomförs av lärarna och övrig skolpersonal bl.a. via rast övervakning.
 • Elever som ertappats med droganvändning anmäls till klassföreståndaren som samtalar med eleven. Skolhälsovårdaren meddelas. Klassföreståndaren kontaktar vårdnadshavaren och informerar om skolans åtgärder, för-/kvarsittning m.m. Se bifogade instruktioner (bilaga 1) och redovisningsblanketten (bilaga 3). Föräldrarna uppmuntras till att stöda skolans anti-drogpolicy och till att ta ansvar för sitt barns hälsa. Droganvändning har en negativ inverkan på elevens uppförandevitsord.
 • Vid upprepad rökning/snusning kontaktar klassföreståndaren åter hemmet. Se bilaga 1 och 3. Vårdnadshavarna uppmuntras till att i samarbete med eleven t.ex. uppgöra ett motiverande avtal för att undvika användning av tobaks- och snusprodukter i fortsättningen.
 • Ifall tobaks-/snusbruket upprepas en tredje gång utdelar rektor en skriftlig varning efter att eleven och vårdnadshavaren hörts. Ifall eleven rökt tre gånger i skolan eller på skolans område efter fyllda 15 år sänds dessutom en begäran om utredning till polismyndigheten. Se bilaga 1 och 3.

 

”Uppmuntande åtgärder”

 • Eleverna i Cronhjelmskolan har rätt att delta i skolans antidrog-evenemang. Eleverna förbinder sig genom ett s.k. kontrakt att avstå från användningen av droger i alla former. Kontraktet undertecknas också av vårdnadshavaren. Efterföljandet övervakas både av eleven själv, vårdnadshavarna och av skolsamfundet som helhet.
 • Elever, som klarat uppgiften har rätt att delta i prisutdelning. Skolans ledningsgrupp ansvarar.
 • Elevkårsstyrelsen ges möjlighet att bidra med olika uppmuntrande åtgärder och evenemang, t.ex. drogfria chillkvällar.

 

Övrigt:

 • Samarbete med kommunens fritidssektor för att gemensamma regler ska kunna gälla både för skolan, inom den kommunala fritidsverksamheten och bland föreningarna.
 • Vid samtal med skolhälsovårdaren poängteras hur droganvändning påverkar eleven och andra elever m.m.

 

Ikraftträdande:

Anti-drogplanen ingår som en bilaga till skolans läsårsplan som årligen fastställs av Nämnden för barnomsorg och bildning/svenska sektionen. Planen gäller tillsvidare.

 

Bilagor:

-       Instruktioner till lärare och klassföreståndare gällande disciplinära åtgärder vid tobaks-/snusanvändning (bilaga 1). Åtgärder gällande övriga droger kontaktas polisen

-       Drogenkät (bilaga 2)

-       Redovisningsblankett gällande skolans arbete mot tobaksanvändning (bilaga 3)

 

 

Instruktioner till lärare och klassföreståndare gällande disciplinära åtgärder vid tobaks-/snusanvändning

Observera: vid varje nytt läsår inleds de disciplinära åtgärderna ”från början”.

 

Händelse 1:

-       Den lärare som observerat rökning/snusning fyller i redovisningsblanketten som genast ges till klassföreståndaren.

-       Klassföreståndaren informerar eleven om skolans arbete mot tobaksanvändning.

-       Klassföreståndaren meddelar skolhälsovårdaren som diskuterar med eleven.

-       Klassföreståndaren meddelar vårdnadshavaren om skolans arbete mot tobaks-användning och om tidpunkt för för-/kvarsittning.

-       Klassföreståndaren postar hem kopia av ifylld redovisningsblankett. Originalet uppbevaras hos klassföreståndaren.

 

Händelse 2:

-       Den lärare som observerat rökning/snusning fyller i redovisningsblanketten som genast ges till klassföreståndaren. Klassföreståndaren kontrollerar om blankett redan ifyllts för ifrågavarande elev och för i så fall över uppgifterna som händelse 2.

-       Klassföreståndaren informerar eleven om skolans arbete mot tobaksanvändning.

-       Klassföreståndaren meddelar vårdnadshavaren om skolans arbete mot tobaks-användning och om tidpunkt för för-/kvarsittning.

-       Klassföreståndaren postar hem kopia av ifylld redovisningsblankett. Originalet uppbevaras hos klassföreståndaren.

 

Händelse 3:

-       Den lärare som observerat rökning/snusning fyller i redovisningsblanketten som genast ges till klassföreståndaren. Klassföreståndaren kontrollerar om blankett redan ifyllts för ifrågavarande elev och för i så fall över uppgifterna som händelse 3.

-       Klassföreståndaren meddelar vårdnadshavaren om tidpunkt för för-/kvarsittning

-       Ifall elev rökt tre gånger i skolan eller på skolans område efter fyllda 15 år gör rektor en begäran om utredning till polismyndigheten som grund för utdömande av böter. En kopia av redovisningsblanketten postas till polismyndigheten. Originalet uppbevaras i skolans arkiv.

-       Gäller skolans elever oberoende av ålder: rektor hör eleven och vårdnadshavaren och meddelar därefter en skriftlig varning genom tjänstemannabeslut som postas till hemmet tillsammans med kopia av ifylld redovisningsblankett.

(Sidan uppdaterad 05.02.2019, kl 15:51)