Mobbningsförebyggande arbete

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING, VÅLD & TRAKASSERIER

Skolans värdegrund:
”Varje elev är unik. Varje elev har rätt till god undervisning i en trygg och stimulerande lärmiljö präglad av jämlikhet, delaktighet och personligt ansvar. Möten med olika kulturer och tänkesätt stärker både den egna identiteten och respekten gentemot andra.”

Målsättning:

Alla i skolan skall ha möjlighet till en trygg och trivsam miljö och ingen skall utsättas för mobbning, våld eller trakasserier.  Klimatet i skolan skall präglas av ett gemensamt ställningstagande mot alla negativa beteenden och en tydlig markering och sammanhållning mot all form av mobbning. Det är viktigt att hela personalen och alla elever enas om detta mål.

Definition:

Mobbning är när en person blir systematiskt utsatt av en eller flera personer. Mobbning är en medveten, kränkande och destruktiv handling. Mobbning och trakasserier kan ta olika uttryck:

 • Fysisk, t.ex. att slå, knuffa, sparka, nypa, hålla fast, trycka in i väggen, sätta krokben, gömma eller söndra någons kläder eller saker.
 • Psykisk, t.ex. att göra miner, kasta blickar, sucka, tystna, vända ryggen till, inte svara på tilltal, behandla någon som luft och utestänga någon från gruppen.
 • Verbal, t.ex. att säga elaka saker, håna, göra narr av, skratta åt någon, sprida skvaller, lögner eller elaka rykten, viska, hota, ironisera över kläder, utseende, frisyr etc.
 • Elektronisk, sker med hjälp av teknik t.ex. skicka elaka eller hotfulla sms- eller e-postmeddelanden, trakassera någon i olika chattforum och bloggar samt publicera förnedrande bilder på Internet.
 • Rasistisk, t.ex. att trakassera någon pga. nationalitet, hudfärg, språk eller religion.
 • Sexuella trakasserier, t.ex. miner som anspelar på sex, oanständiga skämt som gäller kropp eller klädsel, oanständig fysisk beröring eller bilder på avklädda som sprids elektroniskt.

 

Mobbning är inte enskilda konflikter, bråk och slagsmål, men dessa skall naturligtvis också redas ut.

Förebyggande arbete:

 • Klara ställningstaganden och överenskommelser på lektioner, raster, genom enkäter och annan uppföljning.
 • Våga-lektioner och lektioner med Mobbningsförebyggande arbete som tema.
 • Vänelevsdagen för åk 7 på Köpmanholmen samt övrig vänelevsverksamhet.
 • Enskilda samtal mellan eleverna och kuratorn/resurspersonen inom elevvården samt lärarnas vitsords- och handledningsdiskussioner.

Beredskap:

 • I skolan finns ett antimobbningsteamvars huvudsakliga uppgift är att – tillsammans med klassföreståndarna – utreda de mobbningsfall som kommer till kännedom. Teamet träffas regelbundet. Vid misstanke om mobbning kan elever, föräldrar, lärare och övriga kontakta någon i Teamet. Förutom telefonsamtal går det också bra att skicka sms-, e-post- eller Wilmameddelande eller lämna en lapp i postlådan i väntrummet på vån. 2 i Cronhjelmskolan.

 

Antimobbnings-teamet 2021-2022

I skolan finns ett antimobbningsteam vars huvudsakliga uppgift är att – tillsammans med klassföreståndarna – utreda de mobbningsärenden som kommer till kännedom. Vid misstanke om mobbning kan elever, föräldrar, lärare och övriga kontakta någon i antimobbningsteamet. Förutom telefonsamtal går det också bra att skicka sms, e-post eller Wilmameddelande.

Medlemmar i antimobbningsteamet 2021-2022 :

rektor Åsa Laxåback-Nyman, tel. 7857 321
elevhandledare Åsa Bodö, tel. 050 4125024
kurator Camilla Karlson-Nygård, tel. 044 7217418
vik. resursperson Mikaela Hellman, tel. 044 7217408
lärarrepr.Jennie Flink, tel. 7857 325 (lärarrum)
berörda klassföreståndare, tel. 7857 325 (lärarrum)
E-post: fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi
Vid behov representant från nämnden för bildningstjänster/ svenska sektionen

I ärenden där någon upplever/upplevt sig utsatt för sexuella trakasserier kan man (förutom medlemmarna i antimobbningsteamet) vända sig till följande utnämnda kontaktpersoner på skolan:

Patrik Sandell, tel. 7857 325 (lärarrum)
Lilian Höglund, tel. 7857 325 (lärarrum)
E-post: fornamn.efternamn@edu.larsmo.fi

Skolhälsovårdare Julia Svenfors och Ida Borgmästars finns också tillhands, tel. 06 7861 235

 

I skolan finns också en vänelevsgrupp i åk 8 och 9. Väneleverna genomgår en vänelevsutbildning.

Målsättning med vänelevsverksamheten:

- Öka trivseln och sammanhållningen i skolan.
- Medverka till att göra skolan till en trygg plats för alla.
- Öka elevernas förmåga att visa hänsyn mot varandra och motverka mobbning.
- Hjälpa de nya eleverna att komma till rätta i skolan men även finnas till för övriga elever i skolan.

Till vänelevsgruppens uppgifter hör bl.a. att:

- Se och prata med den som är ensam eller utanför.
- Följa med vad som händer på rasterna och i klassen.
- Rapportera till Antimobbningsteamet eller någon vuxen i skolan.
- I mån av möjlighet själv ingripa i en mobbningssituation.

Väneleverna förbinder sig att vara vänelev genom att godkänna de uppgifter som uppdraget medför. Se vänelevskontraktet (bilaga). Medlemmar ur Antimobbnngsteamet och vänelevsgruppen träffas regelbundet.

 Åtgärder vid mobbning i skolan:

 • När skolan misstänker att någon mobbas utreder klassföreståndaren om det är mobbning eller en enskild händelse t.ex. en konflikt eller ett bråk. Detta gör klassföreståndaren med hjälp av en färdig blankett. Om det inte är fråga om mobbning reder klassföreståndaren ut situationen.
  Om det är fråga om mobbning går fallet vidare till antimobbningsteamet.
 • Teamet träffas och börjar samla in så mycket information och iakttagelser som möjligt från den mobbade, lärare, övrig personal och (vän)elever. Då teamet fått en helhetsbild av situationen fattas ett beslut om hur man skall gå till väga.
 • Cronhjelmskolans strävan är att två medlemmar ur teamet diskuterar enskilt och utan förvarning med mobbaren/mobbarna och ev. medlöpare. Detta görs helst under en och samma lektion. Den viktigaste målsättningen med de enskilda samtalen är att klargöra för var och en av eleverna att de vuxna känner till mobbningen, att den inte tolereras i skolan och att den genast måste upphöra, enmobbningsfördömande metod. En överenskommelse görs hur eleven ska förändra sitt beteende.
 • Alternativt kan gemensamt bekymmer-metoden användas, dvs. man strävar efter att väcka omsorg om den mobbade och tillsammans fundera på vad eleven i fortsättningen kan göra för att förändra situationen. Samtalen dokumenteras med hjälp av blanketter, som uppbevaras i skolans arkiv.
 • Efter att utredningen kommit igång kontaktas hemmen vid behov av medlem i antimobbningsteamet eller klassföreståndaren. Innan hemmen kontaktas kan eleverna ges möjlighet att själva berätta för sina föräldrar vad som hänt.
 • Därefter följer teamet kontinuerligt upp situationen med den mobbade. Uppföljningssamtal förs även med mobbaren/mobbarna.
 • Utredningar görs om ev. behov av stödåtgärder för de inblandade.
 • Antimobbningsteamet kan ta initiativ till ett samtal mellan mobbare och den mobbade när mobbningen helt upphört.                                                 
 • Ifall mobbningen inte upphör förs ärendet vidare till skolans elevvårdsgrupp, som tar ställning till eventuell fortsatt behandling i nämnden för barnomsorg och bildning. Samarbete med hemmen är viktigt. Polisanmälan vid behov.

Åtgärder hemma:

 • Om du som förälder vet eller misstänker att ditt barn blir mobbat, prata om det med henne eller honom. Uppmuntra ditt barn att berätta, ta mobbningen på allvar och säg att du kommer att göra allt för att stöda ditt barn. Kontakta någon i skolans antimobbningsteam och samarbeta med skolan.
 • Följande tecken kan tyda på att mobbning förekommer:

- ovilja att berätta om skolan och att åka till skolan
- nedstämdhet
- är ofta utan kamrater och kamrater följer inte med hem på fritiden
- huvudvärk eller magont, speciellt på morgnarna
- förändras och blir mera tystlåten eller tillbakadragen samt sämre självförtroende
- får oförklarliga blåmärken, sår och skråmor
- borttappade/trasiga saker och kläder
- förändras och blir mera stressad och ångestfylld
- humörsvängningar och vredesutbrott
- sämre aptit
- dålig nattsömn
- sämre studieresultat

Dessa tecken kan innebära mobbning, men kan även ha andra orsaker. Tveka inte att ta kontakt med skolan om du som förälder känner oro!

 • Om du som förälder misstänker att ditt barn mobbar, gör klart att du inte godkänner mobbning och att den omedelbart måste upphöra. Försök att väcka empati för den mobbade, t.ex. genom att berätta hur illa det känns för den som blir utsatt för mobbning. Kontakta skolan och stöd ditt barn för att få mobbningen att upphöra.
 • Som förälder bör man vara medveten om vad som sker på Internet, särskilt på olika nätgemenskaps- och diskussionsforum.

Information om handlingsplanen och antimobbningsarbetet:

 • Ges årligen i samband med skolstarten åt eleverna av klassföreståndarna samt av antimobbningsteamet vid morgonsamling.
 • Handlingsplanen uppdateras årligen och tas upp till behandling på ett lärarmöte. Lärarna och övrig skolpersonal erhåller egna exemplar av planen varje höst i samband med skolstarten.
 • Ges årligen på olika föräldramöten.
 • Finns även på skolans webbadress. Se www.larsmo.fi.
 • Lärarna uppmuntras att delta i kurser och fortbildningar som tangerar antimobbningsarbetet.
 • Handlingsplanen är en del av skolans arbetsplan, som årligen fastslås av nämnden för barnomsorg och bildning.

Handlingsplanen mot mobbning, våld & trakasserier har förordats av elevkårsstyrelsen våren 2011 och därefter behandlats och godkänts vid lärarkårsmötet 5.5.2011/§ 131.                    
Sommaren 2016 uppdaterades planen av Åsa Björnvik och Mikaela Hellman.

 

Lästips:

 • Henrik Aalto: Bara lite småskoj…
 • Gunnar Höistad: Mobbning. En bok om att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning.
 • Gunnar Höistad: Mobbning och människovärde. Om förtryck, utanförskap och vad vi kan göra.
 • KiVa Skola Handbok för föräldrar: kan lånas från Cronhjelmskolan (Kelpo-hyllan) eller läsas på www.kivaskola.fi à föräldrar
 • Cronhjelmskolans handlingsplan mot mobbning, våld och trakasserier: finns med i lärarpärmen och på Cronhjelmskolans webbsida: www.larsmo.fi
 • www.kivaskola.fi
 • www.vimobbarint.fi
(Sidan uppdaterad 21.01.2022, kl 10:27)