Skolans ordningsregler

Cronhjelmskolans regler

För att jag skall kunna utföra ett gott arbete skall jag ha ordning och reda i skolan. God ordning ger förutsättningar för trivsel. Arbetet i skolan blir trevligare och resultatet bättre. Samtidigt växer ansvarskänslan både för det egna arbetet, skolan och kamraterna.

  •  Jag sköter de uppgifter som ges i skolan.

      Jag kommer i tid till lektionerna och har med mig nödvändigt material.

      Jag tar mig till skolan så fort som möjligt om jag försover mig.

      Jag visar hänsyn mot alla i skolan och jag använder ett vårdat språk.

      Jag håller rent och snyggt omkring mig. 

      Jag är rädd om egna och andras ägodelar och tar bra hand om skolans inventarier och utrymmen.

      Jag har mobiltelefonen i ljudlöst läge och använder den endast med lärarens lov under lektionstid.

      Jag hålls på skolans område och jag låter bli cyklar, mopeder och andra fordon under skoldagen.

      Jag låter bli energidrycker under skoltid.

      Jag har ytterkläder, väskor, värdesaker m.m. i mitt eget låsta skåp under skoldagen.

      Jag tar av mig keps, mössa och huva i matsalen, under lektionstid i klassrummen och under tillställningar i festsalen.

      Jag sparar godisätandet till rasterna.

      Jag är rök-, snus- och drogfri.

 

Ifall reglerna inte följs

       Rök-, snus- och droganvändning leder automatiskt till kvarsittning. Registreras som disciplinär åtgärd på Wilma. Enligt skolans Antidrogplan bör även en redovisningsblankett fyllas i.

       Klassföreståndaren följer upp förseelserna och håller fostrande minisamtal efter var tredje förseelse. Minisamtalet registreras i lektionsanteckningarna i Wilma.

10 förseelser (förseningar, dåligt uppförande, utanför skolområdet och innehav och användning av energidrycker) leder till fostrande samtal, där eleven, ena eller båda vårdnadshavarna samt klassföreståndaren och ev. övrig elevvårdspersonal deltar.

       Frånvaro utan orsak eller skolk från en lektion tas igen så fort som möjligt. Ämnesläraren ger uppgifter åt klassföreståndaren. Registreras på Wilma som disciplinär åtgärd.

 

Elevfrånvaro

Gällande elevs sjukanmälan skall den alltid meddelas av vårdnadshavaren.

Vårdnadshavarens anhållan om att elev skall beviljas lov inlämnas i god tid före frånvaron och på färdigt utarbetad blankett, som fås via kansliet eller Wilmas anslagstavla.

 Vid godtagbar orsak beviljar

       klassföreståndaren 1-3 dagars ledighet

       rektor högst 2 veckors ledighet.

Eleven skall själv kontakta sina ämneslärare för att få hemuppgifter och läxor.

Dessutom iakttas följande principer:

Lov för andjaktstarten, körskola, skriv- och uppkörningstillfälle samt aktiviteter som är kopplade till tränings- och tävlingsverksamhet beviljas ifall vårdnadshavaren i god tid anhåller skriftligen. Vårdnadshavaren ansvarar då för elevens trygghet och försäkringar under skolfrånvaron samt för att läroplikten uppfylls.
Lov för skötsel av egna familjens barn beviljas endast i trängda lägen.

 

OM DU FÖRSOVIT DIG:
Ta kontakt med ämnesläraren / ämneslärarna som ger dig de uppgifter du missat.
Uppgifterna görs som extra hemuppgift till nästa lektion. För oredovisad uppgift ges för-/kvarsittning.

 

OM DU FÖRSENAT DIG:
Efter 3 förseningar eller förseelser ges 1 timme kvarsittning efter skoldagens slut eller 1 timme försittning innan skoldagen börjar.

Elev som är frånvarande utan lov merparten av sitt första lektionspass tar igen sin frånvaro (=antal minuter) samma dag fr.o.m. försening nummer 2. Lärarna övervakar enligt ett rullande schema.

 

 

(Sidan uppdaterad 30.08.2019, kl 08:30)