Verksamhetsidé och värdegrund

Cronhjelmskolans verksamhetsidé:

”I vår skola samarbetar alla och tar personligt ansvar”

Övergripande tema och helhetsskapande undervisning för läsåret 2019-20:

”Hållbar utveckling”

Fenomen i undervisningen:

Under läsåret genomförs den fenomenbaserad undervisningen jämsides i alla tre årskurserna. Fenomenrubrikerna fördelas över läsåret enligt följande:

Period 1                       psykiskt välmående

Period 2                       fysiskt välmående

Period 3                       miljöns välmående

 

Helhetsskapande undervisning:

Lärarna vid Cronhjelmskolan kommer under fenomenveckorna att samarbeta ämnesövergripande under det specifika temat kring Hållbar utveckling.  

 

Samplanering 2019-2020:

Samplaneringen slås ut på hela läsåret i stället för veckovis som tidigare. Den bör planeras genast i början av läsåret. En samplaneringstimme är 60 minuter (FSL, Info om samplanering). 12 timmar samplanering reserveras för olika projektgrupper, där lärarna kan välja deltagande enligt eget intresse. Teman för de olika projektgrupperna är:

 

Läsrörelsen              
Läsinspiration, Läsprojekt, Kultur i skolan

Rörelse i skolan     
Jobba mot stillasittande för rörelse, Skoljoggen, mm.

Vardagsfinskaknepigheter       
Finska i vardagen, Morgonsamlingar, Tips för lektionen

RUFA                        
Rätt sorts utmaning för alla elever
Rätt kravnivå/våga ställa krav, klubbar, inbjudna gäster
Exkursioner

Hem och Skola       
Samarbete med förbundet för hem och Skola
Handlingsplan och certifiering inom samarbetsprojektet: ”Alla föräldrar”

Skolans verksamhetsgrupp     
”I vår skola samarbetar alla och tar personligt ansvar”.
Utarbeta strategier för att uppnå verksamhetsidéns målsättning.

 

Värdegrund

”Varje elev är unik.

Varje elev har rätt till god undervisning
i en trygg och stimulerande lärmiljö
präglad av jämlikhet, delaktighet och
personligt ansvar.

Möten med olika kulturer och tänkesätt
stärker både den egna identiteten
och respekten gentemot andra.”

(Godkänd av nämnden för barnomsorg och bildning 29.01.2015/ § 14)

(Sidan uppdaterad 30.08.2019, kl 08:08)