Skolan då och nu

Skolan da och nu webb

 

 

 

 

 

  

 

Historia               

År 1898 godkände senaten en lag som ledde till att en kommun blev skyldig att dela sitt område i skoldistrikt och att inrätta skola ifall trettio barn inom distriktet anmälde sig för skolgång.

År 1902 godkändes Larsmos indelning i två distrikt, Larsmo och Eugmo. En gammal skolbyggnad fanns i Fagernäs. Men Anders Holmström fick i uppdrag att göra ritningarna till den nya skolbyggnaden som skulle uppföras i Holm. Trots att byggnadsarbetena ännu pågick kunde höstterminen 1905 starta i den nya skolan.

År 1978, under höstterminen,  togs en ny skolbyggnad intill Kackurvägen i bruk. Då fanns även kommunens nya bibliotek i byggnaden. I samband med att Larsmo kommun byggde Cronhjelmskolan fick biblioteket flytta in i nya utrymmen och Holm förskola kom in i nyrenoverade förskoleutrymmen.

År 2008-2009 renoverades skolfastigheten och en tillbyggnad med utrymmen för teknisk slöjd, musik-/textilslöjdsal samt elevvårdsutrymme kom till.

Läsåret 2013-2014 byggdes skolan ut igen. Skolan fick 6 nya klassrum och förskolan fick helt nya utrymmen. På området byggdes också ett nytt daghem.

Holm skola har genom åren profilerat sig inom kommunikation. Ansvar och respekt är just nu det som skolan betonar och fokuserar på, när det gäller  undervisning och fostran. Elevens ansvar för sig själv och för sin egen inlärning, samt ansvaret för kamraterna och för det gemensamma bästa är liksom fostran till ett respektfullt och hållbart förhållningssätt till verksamhet i skola och samhälle, viktiga ledstjärnor i verksamheten.

Skolan idag

Holm skola vill vara en skola där positiv psykologi är också ett verktyg som används för att stärka barnens självkänsla och öka motivationen och känslan av värde och mening i lärandet.  Det viktiga samarbetet mellan hemmet och skolan betonas. Holm skola satsar på att utveckla användningen av digitala verktyg i undervisningen, så att alla alltid ska kunna använda det verktyg som är pedagogiskt mest ändamålsenligt i varje enskild situation. Rörelseglädje i skolvardagen lyfts fram och under läsåret 2020-2021 är utepedagogiken en schemalagd undervisningsmetod för alla elever och förskolebarn varje vecka.

Skolan ska lägga grunden för en bred allmänbildning och hjälpa eleverna att hitta sina egna styrkor. God undervisning är något som varje elev har rätt till. Elevens rätt att bli hörd, att få känna sig trygg och att få uppmuntran är också viktiga faktorer i skolans vardag.  Varje elev ska få vara delaktig i det egna lärandet och i frågor som gäller verksamheten i skolan. Eleverna får i skolan utveckla sin förmåga till självvärdering och självreflektion kring den egna inlärningen, med portfolioarbete som ett av verktygen.

 

(Sidan uppdaterad 15.03.2021, kl 11:43)