Skolans verksamhet

Skolans verksamhet webb

 

 

 

 

 

 

 

Värdegrund

Vi önskar att verksamhetskulturen i Holm skolas ska kännetecknas av en tillitsfull och öppen skolatmosfär och ett välstrukturerat och lustfyllt lärande. Vi har en positiv förväntan på varandra och strävar efter att hålla en respektfull kommunikation mellan alla parter i skolan.

Vi satsar på en pedagogik som är positiv. Kunskapsivern lever i ett uppmuntrande klimat och vi fokuserar på att se styrkorna och möjligheterna. Den grundläggande utbildningen utgör grunden för livslångt lärande och en positiv personlighetsutveckling. Lärmiljön är flexibel och omfattar även närsamhället.

När eleverna medvetet ställer upp egna mål och bedömer sin verksamhet stärks självkänslan och medvetenheten om den egna inlärningen. Vårt mål är att skapa en atmosfär som är lugn, positiv och uppmuntrande. Ansvaret för att vi ska kunna skapa en sådan miljö ligger hos skolpersonalen, eleverna och hemmen.

Verksamhetsidé

I Larsmo utgår fostrings- och undervisningsarbetet från att var och en som gått i någon av kommunens skolor, förutom tillräckliga baskunskaper och färdigheter, har en god självkänsla som visar sig i kommunikationsförmåga, social kompetens, förmåga att ta initiativ och ansvar, fördomsfrihet, företagsamhet, samt skapande och kreativitet.

I Holm skola betonar vi respekt och ansvar. Eleverna får i skolan utveckla sina kompetenser. De sju kompetenserna finns klargjorda i kommunens läroplan och innefattar utveckling av t.ex kulturell och kommunikativ kompetens, utveckling av förmågan att tänka och lära samt vardagskompetens. Förmåga till samarbete och ett respektfullt och ansvarsfullt bemötande av andra betonas. Arbetsmetoder som stöder självreflektion och självvärdering, utvecklas kontinuerligt.

Läsårets tema

Under läsåret 2018-2019 kommer miljömedvetenhet att vara ett centralt tema. Vi strävar efter att öka elevernas medvetenhet om hur vi alla bör ta ansvar för både den inre och den yttre miljön.

Språkutveckling, med särskilt fokus på att hjälpa eleverna att i tal våga använda det de kan, när det gäller språk, kommer att betonas.

Att barnen får röra på sig under skoldagen och också ges möjlighet att lära genom rörelse och lek är något vi vill betona. Utvecklingen av elevernas läsning och läsförståelse fortsätter också som under tidigare år.

Läroplanen

Den 1 augusti 2016 togs en ny läroplan i bruk i Larsmoskolorna. Länk till Larsmoskolornas läroplan

(Sidan uppdaterad 06.02.2019, kl 13:04)