Skolans verksamhet

Skolans verksamhet webb

 

 

 

 

 

 

 

Värdegrund

 

Vi önskar att verksamhetskulturen i Holm skolas ska kännetecknas av en tillitsfull och öppen skolatmosfär och ett välstrukturerat och lustfyllt lärande. Vi har en positiv förväntan på varandra och strävar efter att hålla en respektfull  kommunikation mellan alla parter i skolan.

Kunskapsivern lever i ett uppmuntrande klimat och vi fokuserar på att se styrkorna och möjligheterna. Den grundläggande utbildningen utgör grunden för livslångt lärande och för en positiv personlighetsutveckling. Lärmiljön är flexibel och omfattar även närsamhället.

När eleverna medvetet ställer upp egna mål och bedömer sin verksamhet stärks självkänslan och medvetenheten om den egna inlärningen. Vårt mål är att skapa en atmosfär som är lugn, positiv och uppmuntrande. Ansvaret för skapandet av en sådan miljö ligger hos skolpersonalen, eleverna och hemmen.

Verksamhetsidé

 

I Larsmo utgår fostrings- och undervisningsarbetet från att var och en som gått i någon av kommunens skolor, förutom tillräckliga baskunskaper och färdigheter, har en god självkänsla som visar sig i kommunikationsförmåga, social kompetens, förmåga att ta initiativ, fördomsfrihet, företagsamhet, samt skapande och kreativitet. 

I Holm skola betonar vi respekt och ansvar. Eleverna får i skolan utveckla sina kompetenser. De sju kompetenserna finns klargjorda i kommunens läroplan och innefattar utveckling av t.ex. kulturell och kommunikativ kompetens, utveckling av förmågan att tänka och lära samt vardagskompetens. Arbetsmetoder  som stöder  självreflektion och självvärdering, utvecklas kontinuerligt.

Läsårets tema

 

Under fjolåret var finskan fokusområde i alla larsmoskolor. Vi såg en god utveckling hos eleverna  när det gäller finskan. Därför fortsätter,  under läsåret 2020-2021,  det viktiga arbetet med att utveckla barnen vilja och förmåga att använde den finska de kan.

Att barnen får röra på sig under skoldagen och att de också ges tillfällen  att lära genom rörelse och lek både inne och ute ger vi regelbundet möjlighet till.. Positiv pedagogik och ett medvetet arbete för att stärka barnens självkänsla och förmåga till självvärdering betonas.

Läroplanen

Den 1 augusti 2016 togs en ny läroplan i bruk i Larsmoskolorna. Länk till Larsmoskolornas läroplan

 

(Sidan uppdaterad 11.08.2020, kl 14:32)