Specialundervisning

Specialundervisning webben

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialundervisning

Speciallärare Johanna Karvonen finns på skolan varje dag. Johanna arbetar till största delen med specialundervisning i årskurserna 3-6. Matts Pettersson arbetar också delvis som speciallärare. Han är också med då elevgrupperna lär utomhus.. I förskolan är Jessica Häger vår speciallärare.

En elev som har svårigheter i sitt lärande eller i sin skolgång kan få hjälp på tre olika nivåer:

Allmänt stöd (nivå 1) ges åt en elev som har lindriga svårigheter i skolarbetet. Inom det allmänna stödet är insatserna från specialläraren korta och tillfälliga och i första hand tänkta att stärka de basfärdigheter som eleven behöver för sitt lärande.

En elev som behöver regelbundet stöd eller flera olika former av stöd samtidigt ges intensifierat stöd (nivå 2). Det intensifierade stödet ges då eleven har tydliga svårigheter i skolarbetet och det allmänna stödet inte är tillräckligt.

Särskilt stöd (nivå3) ges åt en elev som trots intensifierat stöd inte uppnår målen för utveckling och lärande. Det särskilda stödet utgörs i första hand av kontinuerlig specialundervisning, och syftet är att erbjuda eleven helhetsmässigt och systematiskt stöd. Målsättningen med all specialundervisning är att stärka elevens färdigheter så att eleven kan klara studierna så bra som möjligt.

Stödundervisning

Skolan har en timresurs om 2 veckotimmar för stödundervisning. En elev som har tillfälliga svårigheter eller annars behöver kortvarigt stöd för sitt lärande har rätt att få stödundervisning. Stödundervisning ska inledas genast då inlärningssvårigheterna upptäcks för att eleven inte ska bli varaktigt efter i studierna

(Sidan uppdaterad 03.08.2020, kl 10:14)