Specialundervisning

Elever med behov av tillfällig hjälp med skolarbetet har möjlighet att få stödundervisning som ges av klasslärare, ämneslärare eller specialklasslärare. Detta kan vara aktuellt då eleven p.g.a. sjukdom blir efter med skolarbetet.

Elever med tal-, läs- och skrivsvårigheter eller andra svårigheter stöds i sin skolgång av specialläraren. Elever som behöver ytterligare stöd kan på basen av läkar- eller psykologintyg överföras till specialundervisning. I Cronhjelmskola fungerar en specialklass för elever som är överförda till specialundervisning. Larsmo har ingått avtal med Jakobstad om elevplatser i Jungmans specialskola.

 

Skolornas rektorer och speciallärare
tfn 7857 111 (växel)

Kyrkostrands skolas rektor Siv Martelin
tfn 044 7851 356

(Sidan uppdaterad 02.10.2019, kl 10:54)