Avgifter för småbarnspedagogik samt morgon- och eftermiddagsverksamhet

Avgifter inom småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2022


Avgiften för kommunal småbarnspedagogik bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster. Maximal avgift är fr.o.m. 1.8 2022 295 euro/mån. Högsta avgift för följande barn är 40 % av första barnets avgift, dvs 118 euro/mån. För varje följande barn är avgiften 20 % av det yngsta barnets avgift. Lägsta avgift som kan tas ut 28 euro/mån.

För att få avgiften räknad enligt familjens inkomster, ska vårdnadshavarna lämna in intyg över familjens inkomster via denna länk: https://larsmo.epalvelu.fi/forms/luoto/sbp-anmalanominkomster/

Avgifterna för småbarnspedagogik beräknas och debiteras enligt antal timmar/månad

Avgiftklasserna är:
Max 60h/månad (per vecka 1-14h) 50% avgift

Max 86h/månad (per vecka 15-20h) 60% avgift

Max 115h/månad (per vecka 21-27h) 70% avgift

Max 149h/månad (per vecka 28-34h) 85% avgift

150h/månad eller mer (per vecka 35h-) 100% avgift

Avgifterna gäller barn 1-6 år
(dvs. även förskolebarn, men förskolan är avgiftsfri 4h/dag, övriga timmar före och/eller efter förskolan är avgiftsbelagda)

Familjen ansöker om ett månadssaldo (= timmar/månad) enligt ovan som kan användas flexibelt per vecka enligt familjens behov.

Detta system är mera flexibelt ur familjens synvinkel i.o.m. att man kan använda antalet timmar per vecka enligt behov och enligt vad vårdnadshavarens arbete så kräver.

Avgiften är en fast månadsavgift som uppbärs för högst elva kalendermånader per verksamhetsår. Verksamhetsperioden börjar första augusti och slutar den sista juli följande år.

När månadsavgiften för småbarnspedagogik fastställs räknas till familjens storlek personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden och deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Avgiften beräknas på basen av den inkomst som överstiger den av familjens storlek beroende inkomstgränsen enligt följande tabell:

Familjens storlek Inkomstgräns 1.8.2022  €/månad Bruttoinkomsten för den lägsta avgiften, från 28€/månad Avgiftsprocent Avgift 295€, om bruttoinkomsterna är större än
2 2 913 3 175 10,7 % 5 670
3 3 758 4 020 10,7 % 6 515
4 4 267 4 529 10,7 % 7 024
5 4 777 5 039 10,7 % 7 534
6 5 284 5 546 10,7 % 8 041

Om familjen består av fler än 6 personer höjs den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften med 197 € fr.o.m. 1.8.2022 för varje följande minderårigt barn i familjen.

Från familjens sammanlagda bruttoinkomster görs ett avdrag enligt familjens storlek. Avgiften är inkomsten – avdraget x avgiftsprocenten
Ex. klientavgiften i en 3 personers familj med bruttoinkomsten 5000 €/månad. 
(5000 – 3758 = 1242 x 10,7 % = 132,89 €)

Om familjens inkomster är lägre än inkomstgränsen debiteras ingen avgift.

Familjens inkomstuppgifter behöver lämnas in för fastställande av avgift inom småbarnspedagogik, senast den månad som barnet inleder verksamheten.

Fr.o.m. 1.1 2020 har kommuner även tillgång till det nationella inkomstregistret.  Detta betyder i praktiken att kommunen kan ta del av familjernas inkomster som meddelats till registret för fastställande av avgift inom småbarnspedagogik.

Uppbärande av avgift för småbarnspedagogik

 • Om barnet är borta p.g.a. sin sjukdom samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs ingen avgift
 • Om barnet är frånvarande p.g.a. sin sjukdom mera än 10 verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift
 • Om barnet är borta p.g.a. annan orsak än sjukdom samtliga verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift
 • Kalendermånaden då dagvården inleds eller avslutas uppbärs en timavgift enligt antalet bokade och använda timmar

Under sommarmånaderna juni - augusti används ett undantagssystem. Är barnet då borta en hel kalendermånad uppbärs ingen avgift. Är barnet borta en hel kalendermånad samt sammanhängande en halv månad samt använder hälften av de timmar man har enligt avtal, uppbärs en halv månads avgift.

För att få sommaravgiften nedsatt bör familjen meddela om barnets frånvaro senast 30 april.

Justering av avgiften för småbarnspedagogik

Avgiften justeras i början av verksamhetsperioden och inkomstuppgifter begärs årligen in i augusti. Om familjen inte vill uppge sina inkomstuppgifter, fastställs avgiften till maximiavgift.

Om man inte lämnat in begärda inkomstuppgifter före tidsfristen, fastställs avgiften till maximiavgift 288 euro/månad (295 € fr.o.m. 1.8.2022) för 150h/mån eller mer. Avgiften ändras tidigast fr.o.m. början av den månad då inkomstuppgifter eller motsvarande redogörelse har inlämnats till avdelningen för barnpedagogik.

Som inkomster beaktas barnets och med barnet i samma hushåll boende förälders eller annan vårdnadshavares samt en med denna i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande hörhållande boende persons skattepliktiga inkomster.

För att kunna fastställa er månadsavgift behöver vi:
- lönespecifikation/löneintyg
- skatteintyg (privatföretagare)
- intyg över moderskaps- föräldra- eller dagpenning
- underhållsbidrag/underhållsstöd
- intyg över arbetslöshetsersättning
- intyg över ränte-, hyres- och kapitalinkomster
- övriga inkomster

Om familjens storlek eller inkomster väsentligt ändras (10 %) eller om avgiften visar sig vara felaktig, justeras avgiften även mitt under en verksamhetsperiod, under förutsättning att familjens inkomstuppgifter har inlämnats. Avgiften kan justeras om giltiga författningar eller beslut ändras mitt under en verksamhetsperiod. Om beslutet angående bestämmandet av avgiften har grundat sig på felaktiga uppgifter, som har uppgivits av klienten eller dennes representant, kan avgiften korrigeras retroaktivt högst ett år.

En familj kan på ansökan beviljas nedsättning eller befrielse från avgiften på grund av utkomstmöjligheter eller vårdmässiga hänsyn.

Avgiften sänks/höjs vid varaktig förändring i inkomst eller dagvårdsbehov, med varaktig förändring avses mer än 2 månader.

Avgiften debiteras i efterskott och den bör erläggas senast på förfallodagen, i annat fall tillkommer förseningsränta. På obetald avgift skickas kravbrev. Om avgiften inte erläggs överförs avgifterna till en inkassobyrå.

Inkomster som ligger till grund för bestämmande av avgift

 • skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster)
 • skattefria inkomster

Avdrag från inkomsterna

 • som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt sytning

Inkomster som inte beaktas vid bestämmande av avgift

 • barnbidrag
 • vårdbidrag för barn
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • barnförhöjning enligt folkpensionslagen
 • bostadsbidrag
 • handikappbidrag
 • sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring
 • militärunderstöd
 • fronttillägg
 • studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg
 • sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd
 • ersättning för uppehälle enligt lagen om rehabiliteringspenning
 • ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
 • stipendier som betalas på grund av studier och inte heller andra motsvarande understöd
 • ersättning för kostnaderna för familjevård
 • stöd för hemvård av barn

Förskolebarn och skolbarn åk 1-2

Om vårdnadshavaren förvärvsarbetar eller studerar har barnet rätt till småbarnspedagogik före/efter förskolan.

Om barnet går i avgiftsfri förskola och behöver småbarnspedagogik före och/eller efter förskolan tas följande avgift:

Max 60h/månad (per vecka 1-14h) 50% avgift
Max 86h/månad (per vecka 15-20h) 60% avgift
Max 115h/månad (per vecka 21-27h) 70% avgift
Max 149h/månad (per vecka 28-34h) 85% avgift
150h/månad eller mer (per vecka 35h-) 100% avgift

Avgiften är inkomstbaserad. Löneintyg inlämnas.

Ifall barn som går i förskola behöver heldagsvård under skolans ledigheter (höstlov, jullov, sportlov och sommarlov) uppbärs avgift i enlighet med vårdbehovet.

För tillfälligt deltagande i verksamheten tas en avgift om 9 €/dag för halvdag och 15 € för heldag.

Om barnet går i åk 1 eller 2 är avgiften för morgon- och/eller eftermiddagsvård icke inkomstbaserad         

Timmarna för morgon- och eftermiddagsverksamheten adderas ihop. Om vården t.ex. varar längre än 4 h en dag i veckan ska över 4 h/dag markeras som vårdtid.

Barnet deltar max 42h/månad (ca 2h/dag) 80 euro
                      max 63h/månad (ca 3h/dag) 100 euro
                      max 84h/månad (ca 4h/dag) 130 euro
                      max 105h/månad (ca 5h/dag) 160 euro
                      max 126h/månad (ca 6h/dag) 170 euro
                      max 147h/månad (ca 7h/dag) 200 euro

Om barnet har inplanerat närvaron i Päikky eller deltar 1-10d/mån i verksamheten är avgiften 60% av den fastslagna avgiften, t.ex. 60% av 130 euro.

Man har för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet rätt att ansöka om nedsatt deltagaravgift pga. familjens ekonomiska situation.
Ansökan får vara fritt formulerad samt bifoga vårdnadshavarnas inkomstuppgifter.

Uppsägning av plats

Uppsägning av platsen är 30 dagar och uppsägningen skall göras skriftligt. Du kan skriva ut blanketten från vårt blankettarkiv.

Servicehandledning ges av Enhetsledare för barnpedagogik Annette Mäenpää tel. 044 7217610.

 

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad 03.10.2022, kl 13:27)