Informationsresursen VARDA

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en ny, nationell informationsresurs som togs i bruk 1.1.2019, lagen inom småbarnspedagogik förpliktigar kommunen till detta.

VARDA kommer att innehålla uppgifter om kommuner som tillhandahåller småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik, om barnens vårdnadshavare och om personalen inom småbarnspedagogiken.

 Nu kommer steg 2 inom VARDA.
I skede 2 överför Abilita Dagvårdsprogrammet uppgifter om familjernas avgifter inom småbarnspedagogik samt vårdnadshavarnas uppgifter. Till VARDA sänds de vårdnadshavare som bor med barnet på samma adress. Vårdnadshavare i familj nr. 2 sänd inte över. Uppgifter om vårdnadshavare som sänds till VARDA är personbeteckning, alla förnamn och efternamn. Vårdnadshavare som passerar VARDA granskningen i systemet får en OID-nummer, vilken blir vårdnadshavarens kod.


I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om informationsresursen inom småbarnspedagogik. Informationsresursen främjar utveckling och beslutsfattande i fråga om småbarnspedagogik och uppgifterna kan användas för statistik och forskning om småbarnspedagogik samt för skötseln av myndighetsuppgifter. Informationsresursen inom småbarnspedagogiken upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att i Varda från och med 1.1.2019 föra in uppgifter om anordnaren av småbarnspedagogik och dennes verksamhetsställen samt om barnen som deltar i småbarnspedagogik. Uppgifterna som förs in i Varda innehåller personuppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik. I Varda sparas följande personuppgifter om barnet:

 Namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter till det verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik,
datum då ansökan har lämnats in och
begynnelse- och slutdatum för beslutet eller avtalet
omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik räknat i timmar och uppgifter om hur den används uppgift om anordnande av småbarnspedagogik i form av skiftomsorg för barnet
form för anordnande av småbarnspedagogiken.

 Via Utbildningsstyrelsens studentnummerregister kopplas följande personuppgifter om den registrerade till Varda:

 Namn, studentnummer och personbeteckning eller andra motsvarande identifikationsuppgifter, medborgarskap, kön, modersmål och behövliga kontaktuppgifter.

 
Larsmo kommun överför uppgifter från Abilita dagvårdsprogram till Varda med hjälp av en systemintegration/för in uppgifter i Varda via ett användargränssnitt från och med vecka 13 2019.

 Uppgifter om personalen och vårdnadshavarna sparas i Varda från och med 1.9.2019. Utbildningsstyrelsen och kommunen informerar de registrerade om införandet av personalens och vårdnadshavarnas uppgifter senast på sommaren 2019.

Detta är nytt hösten 2020:

Från och med september 2020 har vårdnadshavarna tillgång till de uppgifter som förts in om deras barn i Varda. Tjänsten är tillgänglig via Min Studieinfo. 

Om vårdnadshavaren upptäcker felaktigheter i barnets uppgifter, kan hen med hjälp av kontaktuppgifterna som finns i tjänsten vara i kontakt med aktören inom småbarnspedagogik för att få uppgifterna korrigerade. Senare kommer vårdnadshavarna och arbetstagarna också att få tillgång till sina egna uppgifter i Min Studieinfo. 

Varda upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. 

Från och med 1.9.2020 för aktörerna inom småbarnspedagogiken in uppgifter om arbetstagaren. 

 Ytterligare information:

- Informationsresursen inom småbarnspedagogik på Utbildningsstyrelsens webbplats https://www.oph.fi/utvecklingsprojekt/varda
- Dataskyddsbeskrivning för informationsresursen inom småbarnspedagogik: https://studieinfo.fi/wp/dataskyddsbeskrivning/dataskyddsbeskrivning-av-varda-tjansten/ (publiceras 12/2018).
- Lagen om småbarnspedagogik (540/2018): https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20180540

(Sidan uppdaterad 16.09.2020, kl 09:00)