Planen för småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande.

Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik, minst 20h/v. Föräldrarna beslutar om barnet ska delta i verksamheten. Förskoleundervisningen är i Larsmo en del av bildningsavdelningens/skolornas verksamhet, skolans rektor är ansvarig. Men förskoleverksamheten är en del av småbarnspedagogiken och förskolebarnen har ännu som 6-åringar samma rättigheter som yngre barn inom småbarnspedagogiken. Från och med 1.8.2015 är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen.

Som sakkunnigt ämbetsverk för småbarnspedagogiken gör Utbildningsstyrelsen upp och beslutar om grunderna för planen för småbarnspedagogik. Utgående från grunderna utarbetas de lokala planerna för småbarnspedagogik. De nationalla grunderna har uppdaterats och godkänts i december 2018.

Den lokala planen för småbarnspedagogik har utarbetats regionalt i samarbete med Nykarleby, Kronoby, Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Planen tas i användning inom småbarnspedagogiken 1.8 2019.

Arbetet med den lokala planen för småbarnspedagogik kunde från år 2017 följas på en blogg "Den regionala planen för småbarnspedagogik 2017", se länk nere.

Därtill deltar Larsmo kommun sedan december 2017 i ett regionalt projekt finansierat av Utbildningsstyrelsen, Innovativ digilek, där målsättningen är att öka barnens fysiska aktivitet och skapa lärmiljöer i daghemmen som inspirerar till rörelse. Daghemmet Trålaren är pilotdaghem i Larsmo. Projektet pågår fram till 20.6 2019.

Innovativ digilek

Lärstigen - pedagogiskt ledarskap och verksamhetskultur

Den regionala planen för småbarnspedagogik 2017

Plan för småbarnspedagogik 2017, reviderad 2019

Välfärdsplan för barn och unga 2021-2025

 

(Sidan uppdaterad 04.05.2021, kl 11:50)