Innehållet i den småbarnspedagogiska verksamheten

Larsmo kommun har en uppdaterad plan för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8 2022- . Planen för småbarnspedagogik styr verksamheten och innehållet inom småbarnspedagogiken. Varje barn får också en individuell plan för småbarnspedagogik som uppgörs i samråd med föräldrarna. Innehållet och förverkligandet av planen utvärderas i samråd med barnets föräldrar. Utbildningsstyrelsen är sakkunnigt ämbetsverk för den småbarnspedagogiska verksamheten.

Några utdrag ur vår policy, vårt styrdokument:

  • Trygghet, professionalitet, respekt, barnets egenvärde, hälsosam och hållbar livsstil är de viktigaste ledorden som ska genomsyra verksamheten och den påminner oss om att barnen står i centrum och att det är dem vi arbetar för.
  • Det huvudsakliga uppdraget för småbarnspedagogiken – att tillsammans med vårdnadshavarna främja barnets helhetsmässiga uppväxt, utveckling och lärande samt att främja jämlikhet, likabehandling och att stärka barnets delaktighet och aktiva deltagande i samhället.
  • Synen på lärande utgår från att barnet växer, utvecklas och lär sig genom att självt få vara aktivt samt genom att kommunicera med andra människor och den närmaste omgivningen.
  • Leken är mycket betydelsefull för lärandet hos barn i småbarnsåldern. Inom småbarnspedagogiken ska man således uppmärksamma lekens egenvärde och lekens pedagogiska betydelse för barnet.
  • Småbarnspedagogiken genomförs i samspel mellan personalen, barnen och omgivningen, där fostran, undervisning och vård bildar en helhet.
  • Inom småbarnspedagogiken skapas en grund för barnets mångsidiga kompetens. Med mångsidig kompetens avses en helhet som består av kunskaper och färdigheter, värderingar, attityder och vilja. Kompetens innebär också förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter och att agera på det sätt som situationen kräver. Målen för mångsidig kompetens löper som en röd tråd genom planen för småbarnspedagogik till läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Vi använder oss av Egenvårdarmodellen inom Småbarnspedagogiken i Larsmo.

 

Regional plan för småbarnspedagogik 1.8.2022-

(Sidan uppdaterad 26.08.2022, kl 09:03)