Ungdomsinfo

Larsmo kommun erbjuder ett spektrum av olika tjänster för unga. På den här webbsidan kan du också ta del av ett rikt utbud av särskild ungdomsinformation, en form av infobank och ungdomswebbportal för ungdomar. I infobanken finns information för unga och saker som rör unga. Här kan du också öppna olika länkar som ger ytterligare kunskap och information som särskilt riktar sig till unga. Informationen utvecklas efter hand med olika teman.

På webben finns olika ungdomswebbportaler som ger riktad information åt ungdomar. Skriv ordet ungdomswebbportal i Google och du hittar massor av intresanta informationslänkar och ungdomsportaler.

Uppsökande ungdomsarbete

Har du eller någon du känner hoppat av från skolan eller blivit utan studieplats?

Enligt ungdomslagen är syftet med uppsökande ungdomsarbete att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar deras tillväxt och självständighetsprocess och som bidrar till deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden. Arbetet grundar sig i första hand på information som den unge själv har gett och på den unges bedömning av sitt behov av stöd. Målgruppen är främst unga i åldern 16-25 år som står utanför utbildning och arbetsliv och saknar socialt skyddsnät.Infolänk.

Regionens ungdomsverkstad för 16-29 åringar

Målsättningen för ungdomarnas arbetsverkstad som genomförs som regionalt samarbete med föreningen After Eight som huvudman är att förbättra ungdomars beredskap inför studier, färdigställa studierna eller komma in på den öppna arbetsmarknaden eller hitta andra arbetskraftspolitiska åtgärder. Det centrala målet är att förebygga utslagning bland unga och att stöda deras sociala tillväxt och utveckla förmågan att självständigt kontrollera sitt liv. När programmet påbörjas uppgörs en skriftlig träningsplan med den unga. I planen skrivs individuella mål in, den unga och dennes nätverk kommer överens om målen tillsammans. En individuell handledare träffar den unga regelbundet, enligt den ungas behov, för att diskutera och följa upp planen. Tillsammans med sina individuella handledare besöker de unga företag, byråer, skolor och bekantar sig med praktikantplatser. Handledaren samarbetar med företag och den tredje sektorn och försöker därmed underlätta samverkan mellan den unga och företagen, till exempel genom att förverkliga praktikavtal. Ungdomarna erbjuds informationstillfällen om mentalhygien, drogfrihet och arbetslivets spelregler. Den unga får hjälp att skriva sina egna CV:n och arbetsplatsansökningar. Den individuella handledaren deltar regelbundet i arbetshandledning, utvecklingsdagar och utbildningar och kan därför erbjuda den unga aktuell information även om situationen på arbetsmarknaden förändras i snabb takt.

Arbetsverkstaden för ungdomar förverkligas som en del av det kommunala ungdomsarbetet och är ett smidigt verktyg i samarbetet mellan föreningen Musikcafé After Eight/Liljas Växthus och regionens handledare för uppsökande ungdomsarbete. Infolänk om verkstadsarbetet.

Fritidsgårdarna

Kommunens tre fritidsgårdar är öppna för aktiviteter, engagemang, ledarinitiativ och en meningsfylld fritid. Fritidsgård finns i Bosund, Holm och Furuholmen. I Eugmo finns föreningsgården Solstrand. Kommunens fritidsgårdar bokas via tfn 7857206. Solstrand bokas via tfn 7282075 eller 050-5053110. Här länk till mer informatiion om kommunens hyror och regler, länk.

Kom på en idé, samla ett gäng och fyll fritidsgårdarna med liv. Alla aktiviteter bör genomföras under vuxenansvar. Vi behöver också olika föreningar, grupper, församlingar med flera som ordnar aktiviteter i fritidsgårdarna.

Hitta just din grej!

I Larsmo verkar aktivt drygt 115 föreningar och grupper som tillgodoser kommuninvånarnas intressen. Ett flertal föreningar erbjuder också fritidsservice till allmänheten utgående från föreningens verksamhetsprofil och härigenom finns i Larsmo en rik flora av fritidsaktiviteter att välja mellan. Genom att själv ställa upp som ledare kan just du vara med och utveckla ett mångsidigt och intressant föreningsfält!

Här finns information som leder vidare till vårt register över föreningarna i Larsmo, länk.

Vill du påverka?

Som ung kan du påverka på olika sätt; i skol- och elevråd, i ungdomsrådet eller genom att direkt kontakta kommunens tjänstemän och förtroendevalda, genom aktivt deltagande i val, genom eget engagemang i politiska grupper, genom kontakt med fritidsbyrån, engagemang som ledare etc. Här mer information om möjlighet till deltagande och påverkan i kommunen, länk.

I Larsmo kommun bildar SFP, SDP och KD tillsammans den politiska styrningen. De har enats om de övergripande målen och den värdegrund som Larsmo kommun har och i sina program beskriver de de frågor som de vill prioritera. Tillsammans skall partierna återspegla invånarnas vilja och önskemål och ledamöterna skall representera hela samhällsskalan i kommunen.

 

Webblänkar för unga

Sluta Panta chatten, länk

Ungdomsliv, länk

Ungas vanliga frågor och svar, länk

Ungdomsinfoportaler, länk

Pojkarnas telefon, länk

TE-tjänster för unga, länk

Uppsökande ungdomsarbete, länk

Ungdomssationen Klaara, infobank

Du har idéer men pengar saknas, sök då kulturfondens Ungdomsaktiveringsstipendium, länk.

 

 

 

(Sidan uppdaterad 29.01.2020, kl 12:51)