Bindningar

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare som innehar ansvarsfulla positioner ska enligt nya kommunallagen (410/2015) lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt förtroendeuppdrag eller sin uppgift.

Den nya bestämmelsen i kommunallagen tillämpas från och med början av juni 2017 då nya kommunfullmäktige inleder sitt arbete. Syftet med bestämmelserna är att främja öppenhet och transparens i kommunens beslutsfattande och på förhand förhindra att det uppstår situationer där förtroendet för en tjänsteinnehavare eller förtroendevald kan äventyras.

Redogörelsen för bindningarna slopar inte skyldigheten att anmäla jäv i det kommunala beslutsfattandet. Jäv avgörs fall för fall enligt föreskrifterna i kommunallagen och förvaltningslagen.

Bindningarna publiceras efter att de har behandlats i revisionsnämnden.

Vad är en bindning?

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska redogöra för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet.

Redogörelser ska också lämnas för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag. 

Vem ska anmäla bindningar?

Förtroendevalda som är skyldiga att redogöra för sina bindningar är:
- kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
- ordföranden och vice ordförandena i kommunfullmäktige
- ordföranden och vice ordförande i nämnderna
- ledamöter i organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen samt ersättarna
- ledamöterna i kommunstyrelsens sektioner samt ersättarna
- ledamöter i sektioner inom organ som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen samt ersättarna
- ordföranden och vice ordförande i övriga nämnders sektioner

Tjänstemän som är skyldiga att lämna en redogörelse är:
- kommundirektören
- föredragande i kommunstyrelsen och nämnder
- föredragande i sektioner som sköter uppgifter som avses i markanvändnings- och bygglagen
- föredragande i övriga nämnders sektioner

Länk till Kommunförbundets rekommendation:
Redogörelse för bindningar i kommunen

Länk till registerbeskrivning över Larsmo kommuns bindningsregister:
Registerbeskrivning

Förtroendevaldas kontaktuppgifter och bindningar

 

(Sidan uppdaterad 12.10.2021, kl 10:27)