Bidrag och stipendier

Larsmo kommun beviljar olika typer av bidrag till ideella föreningar som bedriver regelbunden verksamhet i kommunen.
Föreningen/sammanslutningen  skall vara uppbyggd enligt vedertagna demokratiska principer vilka framgår ur t.ex. föreningslagen.
För att söka bidrag krävs även att föreningen dokumenterar sina aktiviteter på det sätt som kommunen har beslutat om. Kommunen har blanketter som används vid bidragsansökan gällande kultur och fritid.
Föreningar som har verksamhet som omfattar barn och unga skall också inlämna ett handlingsprogram för bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp och trakasserier.

Allmänna verksamhetsbidrag
Bidraget beviljas av kommunstyrelsen i årsskiftet.  En fritt formulerad ansökan inlämnas senast inom september månad året innan för att kunna beaktas i budgeten. Ansökan bör motiveras och verksamhetsplan samt bokslut samt verksamhetsberättelse från föregående år inlämnas.

Kultur
Verksamhetsbidrag kan sökas av i kommunen verksamma kultur- och hembygdsföreningar.
Stipendier kan även sökas av grupper och enskilda kulturutövare i kommunen.

Fritidsverksamhet
Verksamhetsbidrag kan sökas av i kommunen verksamma ungdoms- och idrottsföreningar för regelbunden lokalt i Larsmo utförd verksamhet riktad till barn och ungdomar. Köptjänster för friskvårds- och drogförebyggande arbete kan ansökas under hela året. Beviljade bidrag utbetalas i två rater vanligtvis inom maj och augusti.

Sektionen för välfärdstjänster  beviljar föreningar som utför ungdomsarbete och idrottsarbete prövningsbaserat verksamhetsunderstöd på basis av verksamheten föregående år. Vid beviljade understöd beaktas i första hand den regelbundna och ledarledda verksamheten i föreningen riktad till unga under 18 år.

Bidragen gällande kultur- och fritidsverksamhet kungörs årligen att sökas i början av februari och ansökningstiden går ut i slutet av februari eller börjar av mars. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående år samt verksamhetsplan och budget för vilket understödet söks. 

 

Idrottsstipendier

Sektionen för välfärdstjänster premierar FM prestationer enligt principer fastställda av kommunstyrelsen. Idrottare uppvaktas från de fyllt 16 år för prestationer på FM-medaljnivå i olympiska grenar  + orientering. För att erhålla stipendiet bör man ha bott i Larsmo ett år (d.v.s. man bör ha flyttat till kommunen senast 31.12 året innan). Uppvaktningen av medaljörerna sker en gång per år i december genom att medaljörerna (också medaljörer i veteranklasserna) bjuds in till kommunen.
De som fyllt 16 år – seniornivå (ej veterannivå, grenar där veteranklassen börjar vid 30 år klassas som veterannivå) erhåller också en stipendiesumma. 

Sektionen för välfärdstjänster delar också årligen ut idrottsstipendier till unga idrottare:

1 stipendium till en ungdom som representerar friidrott, orientering eller skidsport.
1 stipendium till en ungdom som representerar fotboll.
1 stipendium till en ungdom som representerar ishockey.
1 stipendium till en ungdom som representerar valfri idrottsgren.

 

(Sidan uppdaterad 04.11.2022, kl 08:47)