Kommunalval 2021

Valdagen vid kommunalvalet 2021 är söndagen den 13 juni 2021. Övriga viktiga datum:

 • Uppgifterna plockas till rösträttsregistret (vem är röstberättigad i vilken kommun): 23.4.2021
 • Kandidatansökan ska lämnas in: 4.5.2021
 • Kandidatuppställningen fastställs: 14.5.2021
 • Rösträttsregistret vinner laga kraft 25.5.2021
 • Anmälningstiden till hemmaröstning senast 1.6.2021 kl.16
 • Förhandsröstning i Finland: 26.5 - 8.6.2021
 • Förhandsröstning utomlands: 2 - 5.6.2021
 • Resultatet fastställs: 16.6.2021
 • Fullmäktige inleder sitt arbete 1.8.2021

Kandidatlistor

Partier eller valmansföreningar ska lämna in sina kandidatlistor (kandidatansökan) till kommunens centralvalnämnd senast den 4 maj 2021 före klockan 16.

Anmälan om valförbund och gemensamma listor ska lämnas till centralvalnämnden inom samma tidsfrist. Kandidatansökningar, inklusive anmälningar om gemensam lista och valförbund som lämnats in senast den 9 mars 2021 kommer att gälla även för den nya valdagen den 13 juni 2021. Kandidatuppställarna har möjlighet att komplettera sina ansökningar fram till tisdagen den 4 maj 2021. Till fullmäktige i Larsmo kommun väljs 27 medlemmar.

Centralvalnämnden tar emot kandidatansökningar och anmälningar under tjänstetid i kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30.

Röstning på valdagen 13.6.2021

För kommunalvalet som förrättas söndagen den 13 juni 2021 är Larsmo kommun indelad i fyra röstningsområden. Röstningslokalerna för dessa röstningsområden är följande:

Röstningsområde / Röstningsställe

 • Risö / Risö skola, Storströmsgränden 28
 • Holm / Konferensrummet i Equity, Videvägen 2
 • Eugmo / Näs skola, Näsvägen 19
 • Bosund /   Bosund skola, Skolvägen 13                                        

Valförrättningen börjar valdagen kl. 9.00 och pågår utan avbrott till kl. 20.00. Röstningsområdet framgår av det valkort som skickats till de röstberättigade. Detta valkort ska om möjligt tas med till röstningslokalen.

Enligt vallagen är väljaren skyldig att styrka sin identitet för valfunktionären. Därför bör du ta med ett intyg över din identitet. Du kan också ta anmälan om rösträtt med dig till röstningen.

Förhandsröstning 26.5–8.6.2021

Förhandsröstningen vid kommunalvalet, som pågår i två veckor, inleds 26.5.2021 och avslutas 8.6.2021.                                                                                                  

Konferensrummet vid huvudbiblioteket i Holm, Videvägen 2

 • Onsdag - fredag 26–28.5.2021 kl. 9.00–17.00
 • Lördag - söndag 29–30.5.2021 kl. 10.00–14.00
 • Måndag -  fredag 31.5–4.6.2021 kl. 9.00–17.00
 • Lördag - söndag 5–6.6.2021 kl. 10.00–14.00
 • Måndag- tisdag 7–8.6.2021 kl. 9.00–17.00

Vid förhandsröstningen bör identitetshandlingar medtas och om möjligt valkortet.

Hemmaröstning

Den vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe i hemlandet eller röstningsstället på valdagen kan rösta hemma.

I detta fall kommer en valförrättare som utsetts av den kommunala centralvalnämnden på en viss överenskommen tidpunkt hem till honom eller henne och tar emot röstningen.

Väljaren ska anmäla sin önskan att rösta hemma till centralvalnämnden i sin hemkommun senast före dagen då förhandsröstningen börjar. Anmälan ska göras till centralvalnämnden skriftligen eller per telefon senast tisdagen den 1 juni 2021 före kl. 16. Centralvalnämndens telefonnummer och adress finns på meddelandekortet som skickats till väljaren per post. Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som han eller hon har utsett.

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.

Länkar

Centralvalnämnden i Larsmo

sekreterare Johanna Holmbäck, tel. 06 7857211, 044 7877 211

(Sidan uppdaterad 05.05.2021, kl 09:03)