Anslagstavla

11.05.2020, kl 10:23

Förskola och skola 14.5.2020

Eleverna i förskolan och skolorna årskurs 1–9 återvänder till närundervisningen torsdagen den 14 maj.

Larsmo följer de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd (THL), Undervisning- och kulturministeriet (UKM) och Utbildningsstyrelsen (UBS) har gett till utbildningsanordnarna.

Skolorna och förskolorna kommer att följa läroplanen och läsordningen. Det innebär att skoldagarna är normallånga och skolskjutsarna fungerar enligt den tidtabell som gällde före den 18 mars.

När det gäller skolskjutsen till Cronhjelmskolan är linjetrafiken avbruten. I stället köper kommunen in motsvarande busstrafik för de återstående dagarna av vårterminen. Kommunen anlitar lokala bussbolag. Detaljer om busstransporten skickas till eleverna i Cronhjelmskolan via Wilma.

Respektive skola och förskola planerar som bäst hur lektioner, raster och lunchpauser ska ordnas för att man ska minska närkontakten mellan lärare och elevgrupper. Verksamheten ordnas så att eleverna umgås och undervisas klassvis, elevgrupperna använder olika ingångar till skolan, i mån av möjlighet förstoras uteområdena så att rasterna blir trygga med tanke på säkerhetsavståndet.

Lunchen ordnas lite olika i skolorna enligt de direktiv som getts. Kraven på hygien och avstånd beaktas.

Handhygienen och städningen i skolan och förskolan kommer att intensifieras enligt myndigheternas anvisningar.

Målsättningen är att om en elev eller någon i personalen insjuknar i covid-19, ska antalet personer som blivit utsatt för smittan vara begränsat och känt.

Elever och vårdnadshavare får mer specifik information från respektive skola via Wilma.

 

Gå tillbaka till Anslagstavla