Byggnadsinspektion

Byggnadsinpektionen är en myndighet som har hand om rådgivning, tillståndsprövning och uppföljning vid olika slag av byggprojekt. Till uppgifterna hör även att övervaka att gällande lagar och bestämmelser efterföljs i kommunen.

Uppgifter som utförs är förutom rådgivning och tillståndsprövning även syneförättningar och att göra inspektioner på byggplatsen.

Byggnadsinspektionen samarbetar med miljöinspektören i frågor som påverkar miljön, såsom ingrepp och byggnadsåtgärder vid strandlinjen samt byggande av egna reningssystem för avloppsvatten.

Byggnadstillsynen uppbär avgift enligt fastställd taxa.

Byggnadsinspektören fattar beslut i regel 2 gånger per månad.

Kompletta bygglovshandlingar bör inlämnas i god tid innan beslutsdag (minst två veckor).

 

[contact_member,name="Jenny Hjulfors",id=11,details=Name-Designation-Phone-MobilePhone-Email]

 

(Sidan uppdaterad 04.10.2021, kl 15:19)