Allmänt

För att uppföra en byggnad eller utföra byggnadsåtgärder behövs tillstånd. Beroende på projektets art och omfattning kan olika typer av tillståndsförfaranden tillämpas.

För nya projekt och större ändringar skall bygglov sökas.

Åtgärdstillstånd skall sökas för mindre ändringsarbeten samt uppförande av anläggningar.

Inför rivning av en byggnad skall alltid anmälan eller ansökan om rivningslov inlämnas.

Byggandet styrs bland annat av Markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen samt Finlands byggbestämmelsesamling.

Tillståndsprövning sköts av miljönämnden eller byggnadsinspektören enligt vad som fastslagits i kommunens förvaltningsstadgar.

 

Tilläggsinformation

Kommunens byggnadsordning

Bilaga till byggnadsordningen

Finlands byggbestämmelsesamling

Markanvändnings- och bygglag

Markanvändnings- och byggnadsförordning

Byggarens Guide 2018-2019

 

(Sidan uppdaterad 30.06.2022, kl 14:03)