Byggnadsanmälan

För mindre byggnader och byggnadsåtgärder räcker det med att till byggnadsinspektionen görra en anmälan minst 14 dagar före arbetet inleds.

Handlingar som behövs för byggnadsanmälan:

1. Anmälningsblankett 1 ex.
2. Utredning om att sökanden innehar eller besitter byggnadsplatsen 1 ex.
3. Utdrag ur detalj-, delgeneralplan eller omgivningskarta. 1 ex
4. Situationsplan 2 ex.
5. Skissritning, fotografi eller motsvarande beskrivning av projektet 2 ex

 Anmälningsblankett

 

 Tilläggsinformation om handlingarna

Information om för vilka konstruktioner och anläggningar som skall anmälas finns i kommunens byggnadsordning (under punkt 2.2).

2. Utredning om att sökanden innehar eller besitter byggnadsplatsen kan vara t.ex. kopia av lagfart, arrendekontrakt eller köpebrev.

3. Utdrag ur detalj-, delgeneralplan eller omgivningskarta:
Kopia av gällande plan samt bestämmelser fås från byggnadsinspektionen eller annan personal på avdelningen.

4. Från situationsplan skall framgå var på tomten byggnadsåtgärden sker, samt övriga byggnaders placering (även de som eventuellt skall rivas). Ritningen skall innehålla tillräcklig information i förhållande till byggnadsprojektets omfattning. Situationsplanen bör vara måttsatt och försedd med planerarens underskrift.

(Sidan uppdaterad 06.02.2019, kl 10:56)