Undantag/Planeringsbehovsbeslut

Ifall byggnadsplanerna strider mot gällande plan för området fodras undantagslov innan bygglov kan behandlas.

Undantag behövs även vid byggande på strandområde var det inte finns en gällande strandplan.

Innan bygglov kan behandlas, skall planeringsbehovsbeslut fattas för alla områden i kommunen som saknar plan.

Handlingar som behövs för ansökan:

1.  Ansökningsblankett 1 ex.
2.  Utredning om att sökanden innehar eller besitter byggnadsplatsen 1 ex.
3.  Utdrag ur detalj-, delgeneralplan eller omgivningskarta 1 ex.
4.  Situationsplan 3 ex.
5.  Byggnadsritningar eller skissritningar (kan i vissa fall bortlämnas) 1 ex.
6.  Hörande av grannar (finns på ansökningsblanketten) 1 ex.

Undantagslov samt planeringsbehovsbeslut behandlas enligt följande:
- Ansökan jämte bilagor inlämnas till byggnadsinspektören som sammansäller en utredning av ärendet.
- Byggnadsinspektören avger utlåtande till kommunstyrelsen.
- Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet.

  (Kommunen uppbär en behandlingsavgift som faktureras oberoende utslag)

Besvärstiden är 30 dagar efter beslutets delgivning.

 Ansökningsblankett

 Tilläggsinformation om handlingarna

2. Utredning om att sökanden innehar eller besitter byggnadsplatsen kan vara t.ex. kopia av lagfart, arrendekontrakt eller köpebrev.

3. Utdrag ur detalj-, delgeneralplan eller omgivningskarta:
Kopia av gällande plan samt bestämmelser fås från byggnadsinspektionen eller annan personal på avdelningen. På kartan skall märkas så noggrant som möjligt byggnadsplatsens gränser, byggnadens placering och vägförbindelser till allmän väg

4. Från situationsplan skall framgå var på tomten byggnadsåtgärden sker, samt övriga byggnaders placering (även de som eventuellt skall rivas). Ritningen skall innehålla tillräcklig information i förhållande till byggnadsprojektets omfattning. Situationsplanen bör vara måttsatt och försedd med planerarens underskrift.

5. Byggnadsritningar eller skisser omfattas vanligen av plan- sektions- samt fasadritning. Vid mindre viktiga fall kan dessa handlingar bortlämnas.

(Sidan uppdaterad 06.02.2019, kl 10:58)