Dagvatten

Dagvatten är regn- eller smältvatten som leds bort från markytan, byggnaders tak och andra motsvarande ytor. Även det dräneringsvattnet vid byggnadernas grunder som kallas täckdikesvatten är dagvatten.

Dagvattenavgiften uppbärs av invånarna för att möjliggöra en kontrollerad bortforsling av dagvattnet. Avgiften täcker kostnaderna för att avleda dagvattnet från allmänna områden såsom gatu- och parkområden samt från fastigheter. Avgifterna består bland annat av byggandet och underhållet av dagvattennätverket, dikesnätet och olika fördröjningskonstruktioner. Avgiften uppbärs av bebyggda fastigheter (tomter) enligt i bilaga anvisad beräkningssätt. Grundavgiften uppgår till 25,00 € år 2021 och 2022. Avgiften granskas årligen.

Länk till information om fastighetsvis avloppsvattenbehandling.

Meddelandeblanketter i vatten- och avloppsärenden kan hämtas från blankettarkivet.

Dagvattenavgiftsklasser enligt kommunfullmäktiges beslut 5.10.2020 § 54

(Sidan uppdaterad 19.01.2022, kl 11:04)