Arrenden

För att kunna påbörja en bygglovsansökan måste den som beviljats en tomt av nämnden för tekniska tjänster arrendera tomten. Arrendekontraktet uppgörs på 35 år. Arrendatorn har rätt att lösa in tomten efter att byggnadsinspektören konstaterat att vattentaket på byggnaden är klar. Arrendet indexjusteras varje år enligt levandskostnadsindexet. Arrendatorn har rätt att lösa in tomten inom tre år efter arrendekontaktet undertecknandet till samma pris som det var när arrendekontraket underteckandes. Tre år efter att arrendekontraktet undertecknades betalar arrendatorn vid en inlösning det tomtpris som kommunfullmäktige godkänt innevarande år. 

(Sidan uppdaterad 06.02.2019, kl 10:33)