Avloppsvattenbehandling

Fastigheter som är belägna utanför det kommunala avloppsnätet ska behandla sitt avloppsvatten i egna fastighetsvisa avloppsreningssystem. På fastigheter som är belägna på grundvattenområden eller mindre än 100 meter från havet eller ett vattendrag ska avloppsreningssystemet vara i skick före 31 oktober 2019.  För övriga fastigheter ska avloppsreningssystemet sättas i skick i samband med nästa stora renovering.  För nybyggen gäller kravet på rening av avloppsvattnet genast. Förordningen gäller för allt hushållsavloppsvatten och omfattar således både fast- och fritidsbosättning.

Det första du bör göra ifall avloppsreningssystemet på fastigheten behöver förnyas är att undersöka om det är möjligt att ansluta huset till det kommunala avloppsnätet. Ifall det inte är möjligt att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet är nästa steg att kontakta en planerare som gör upp en plan för det nya avloppssystemet. Följande steg är att ansöka om tillstånd hos byggnadsinspektionen. För ändringar av avloppsreningssystemet krävs åtgärdstillstånd. Vid nybyggen och omfattande renoveringar ingår avloppsplanen som en del av bygglovet.

En beskrivning av fastighetens avloppsreningssystem samt bruks- och underhållsanvisningar för systemet ska finnas på alla fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Beskrivningen ska förvaras på fastigheten och på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten.

Mer information om behandling av avloppsvatten i områden utanför avloppsnätet finns på den statliga miljöförvaltningens hemsidor (http://www.miljo.fi/sv-FI/Byggande/Byggnadsprojekt/Installationstekniska_system_VVS/Glesbebyggelsens_avloppsvatten).

 

(Sidan uppdaterad 06.02.2019, kl 11:15)