Bekämpning av invasiva arter

En stor biologisk mångfald är viktig för att naturen ska klara av förändringar. Artfattiga områden är mer sårbara eftersom de saknar det naturliga försvaret eller bufferten som artrika områden har. Invasiva främmande arter hotar den biologiska mångfalden eftersom de tränger ut inhemska arter och gör områden mer enformiga och känsliga för förändringar. 

PIA är ett treårigt (2022-2024) projekt finansierat av NTM-centralen och Jakobstadsregionens fem kommuner. Målet är att utveckla en regional hanteringsplan för bekämpning av invasiva främmande växtarter. Fokus är främst på jättebalsamin och blomsterlupin på prioriterade områden. Projektet är en del av Jakobstadsregionens klimatarbete. 

Tillsammans främjar vi den biologiska mångfalden i Jakobstadregionen! 

Följ projektet på de sociala medierna #projektPIA #PIAprojekti 


Som projektledare i Larsmo fungerar Tommy Sulkakoski (juni-juli) 

e-post: tommy.sulkakoski@larsmo.fi

(Sidan uppdaterad 05.09.2022, kl 10:51)