Muddring och strandlinjekonstruktioner

Den som önskar muddra i vattenområden med grävmaskin bör göra en anmälan till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) och till den bys samfällighet som äger tillandningarna och vattenområdet.

Anmälan görs enklast direkt till NTM-centralen via följande länk:

Anmälan om muddring eller slåtter

Anmälan kan även lämnas in till kommunen.

Anmälan till NTM-centralen skall göras minst 30 dagar före muddringen påbörjas. Berörda grannar skall även informeras.

Muddringar över 500 m³ samt muddringar som på något sätt kan medföra skador på miljön eller egendom eller berör någons intresse handhas av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. NTM-centralen har hand om mindre muddringar samt muddringar inom Natura-2000 område och andra skyddade områden.

Den som muddrar är alltid ansvarig för de skador som eventuellt uppkommer oberoende av om tillstånd behövs eller inte. Grävning eller placering av muddermassor på annans mark förutsätter markägarens tillstånd.

Anmälan behövs inte göras då man med handredskap underhåller befintliga båtrännor  eller slår vass.

Byggande av vågbrytare och större kajer kräver åtgärdstillstånd från kommunen. Åtgärdstillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen för s.k. strandlinjeanordning behövs för byggande av större kajer, vågbrytare eller andra konstruktioner som ändrar strandlinjen eller väsentligt påverkar den. En större kaj eller brygga kan betyda att den har förtöjningsplatser för mer än en båt, för större båtar eller av andra orsaker är stor och skrymmande. Konstruktioner som väsentligt ändrar strandlinjen kan vara t.ex. en större stensättning. I fall väder och vind förutsätter att man kan behöva anlägga en vågbrytare rekommenderas i första hand att man bygger en kombinerad brygga/vågbrytare och samarbetar med grannen i fråga om båtplats. Den bästa lösningen för miljön är dock en ordentlig ankarboj.

I de fall man bygger egna vågbrytare, kajer, bryggor m.m. bör de placeras tillräckligt långt från grannens rå, normalt minst 5 meter. Vid dimensioneringen av utrymmesbehov för båtplatser beaktas endast det utrymme som fordras för gårdens egen båt/egna båtar.

Vid byggande av vågbrytare, kajer, bryggor m.m. skall användas endast naturmaterial som natursten, trä o.dyl. På vågbrytare och motsvarande konstruktioner rekommenderas en höjd på högst 1,2 meter över medelvattenståndet på havssidan och 0,7 m i Larsmosjön. Konstruktionens bredd upptill bör inte överskrida 2 meter. Ifall vågbrytarens längd överskrider 10 meter begärs utlåtande av NTM-centralen för utredning ifall åtgärden kräver tillstånd från regionförvaltningsverket.

 

 

(Sidan uppdaterad 15.09.2020, kl 15:48)