Påseende

Nabbskata detaljplan, pdb och utkast
Nabbskata asemakaava, oas ja luonnos

Ett PDB och utkast på del av Nabbskata detaljplan finns till påseende under tiden 13.3-9.5.2021 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Nabbskatann asemakaavan osan muutos asetetaan julkisesti nähtäville ajalla 31.3-9.5.2021. Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon:

Karta
Beskrivning
PDB

OAS
Beskrivning

 

Laxgrundet detaljplan, andra förslag
Laxgrundetin asemakaava, toinen ehdotus

Ett andra förslag på Laxgrundet detaljplan finns till påseende under tiden 31.3-9.5.2021 på hemsidan samt på kommunkansliet (Norra Larsmovägen 30). Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo. Bifogar länkar till materialet:

Laxgrundetin asemakaavan toinen ehdotus on nähtävänä 31.3-9.5.2021 kunnan verkkosivuilla sekä kunnankansliassa (Pohjoinen Luodontie 30). Mahdolliset huomautukset jätetään osoitteeseen Kaavoitusjaosto, Pohjoinen Luodontie 30, 68570 Luoto. Linkki aineistoon

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Naturinventering
Bilaga 3 Kulturmiljöutredning
Bilaga 3.1 Objektkort
Bilaga 4 Bemötande i utkastskedet
Bilaga 5 Bemötande i förslagsskedet

Kaavaselostus
Liite 1 OAS
Liite 3 Kultuuriympäristöselvitys
Liite 3.1 Kodekortit 

 

  

Storgärdan delgeneralplan, godkänd
Storgärdanin osa-yleiskaava, hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 15.2.2021 § 12 godkänt en Storgärdan delgeneralplan. Planen finns framlagd för påseende från 3.3.2021 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 15.2.2021 § 12 hyväksynyt Storgärdan osa-yleiskaavan. Kaava on nähtävänä 3.3.2021 alkaen Luodon kunnankansliassa, Pohjoinen Luodontie 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta
Beskrivning
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Naturinventering
Bilaga 3 Dimensioneringsprinciper
Bilaga 4 Arealer och byggplatser
Bilaga 5 Bemötande i utkastskedet
Bilaga 6 Bemötande i försslagsskedet
Kaavaselostus

 

 

 

(Sidan uppdaterad 08.04.2021, kl 15:32)