Påseende

Revidering av Vikarholmen detaljplan, utkast
Vikarholmenin asemakaava, luonnos

Ett utkast på en revidering av Vikarholmen detaljplan framläggs till påseende under tiden 29.12-28.1.2022. Ett informationsmöte ordnas om Vikarholmen detaljplan den 11.1 kl. 17:00 vid kommungården där bland annat en rondell vid Furuholmskorsningen och en underfart mellan Kornvägen och Västra Vikarholmsvägen behandlas.  Ev. anmärkningar på utkastet bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Luonnos Vikarholmenin asemakaavan muutoksesta asetetaan julkisesti nähtäville 29.12-28.1.2022 väliseksi ajaksi. Vikarholmenin asemakaavasta pidetään tiedotustilaisuus 11.1 klo 17.00 Luodon kunnankansliassa, jolloin käsitellään muun muassa Furuholmin risteyksen liikenneympyrä ja Ohratien ja Läntisen Rantatien välissä oleva alikulku. Mahdolliset huomautukset luonnoksesta osoitetaan kaavoitusjaostolle nähtävilläolon aikana.

Karta 
Beskrivning
Bilaga 1 PDB

Selostus
Liite 1 OAS 

 

 

Revidering av Nabbskata detaljplan, godkänd
Nabbskata asemakaava, hyväksytty

Kommunfullmäktige i Larsmo har den 13.12.2021 § 120 godkänt en revidering på Nabbskata detaljplan. Planen finns framlagd för påseende från 22.12.2021 på kommunkansliet i Larsmo, Norra Larsmovägen 30 samt på kommunens webbplats. Besvärsinstans Vasa förvaltningsdomstol och besvärstiden är 30 dagar.

Luodon kunnanvaltuusto on 13.12.2021 § 120 hyväksynyt osa Nabbskata asemakaava muutoksen. Kaava on nähtävänä 22.12.2021 alkaen Luodon kunnankansliassa, Pohjoinen Luodontie 30 sekä kunnan verkkosivuilla. Valitusinstanssi on Vaasan hallinto-oikeus ja valitusaika 30 päivää.

Karta
Beskrivning
Selostus
Bilaga 1 PDB
Bilaga 2 Bemötande, utkastskede
Bilaga 3 Bemötande, förslagsskede

Liite 1 OAS
(Sidan uppdaterad 29.12.2021, kl 09:02)