Vatten och avlopp

Larsmo Vatten och Avlopp Ab

Larsmo Vatten och Avlopp Ab handhar distributionen av vatten i kommunen. Vattnet som distribueras, produceras till största delen i Kronoby medan en liten del tilläggsvatten köps från Jakobstad. Vattenledningsnätets längd är 261 944 m och antalet anslutna abonnenter är ca 1 850 st.

Larsmo Vatten och Avlopp Ab hanterar också avloppsvattnet från bolagets avloppsledningsnätet som till största delen finns på detaljplanerade områden. Avloppsvattnet pumpas via ett antal pumpstationer till Alheda reningsverk i Jakobstad där det sedan renas. Inom kommunen finns idag 71 585 m avloppsledningar.

Avloppsverkets verksamhetsområde

Vattenverkets verksamhetsområde

Ansluta vatten och avlopp

Varje gång du gör en byggnation som berör vatten och avlopp ska det anmälas till Larsmo Vatten och Avlopp Ab. Det är viktigt för att vi ska kunna sköta vatten- och avloppssystemen på bästa sätt.

Om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till och det berör vatten och avlopp, anmäl det till Larsmo Vatten och Avlopp Ab genom att fylla i blanketten som finns längre ner på sidan.

Vattenverkets distributionsområde och avloppsverkets verksamhetsområde framgår av kartorna i länken ovanför. Larsmo Vatten och Avlopp Ab svarar gärna på frågor om det är möjligt att ansluta din fastighet till bolaget VA-ledningsnät och hur stor anslutningsavgiften är.

Länk till Allmänna leveransvillkor för Larsmo Vatten och Avlopp Ab

Anslutningsansökan

Vattenmätaravläsning

Nya avgifter från och med 1.4.2022

Avgiftsgrunder 2022-

Hushållsvattentaxa -1.4.2022

Bruksavgift för vatten 1,30 €/m3, moms 0
Grundvattenavgift 2,90 €/poäng och år, moms 0
Anslutningsavgift 143 €/poäng. Moms tillkommer inte på anslutningsavgift.
Anslutningsavgift för egnahemshus är 2 288 €.

Avloppsvattentaxa -1.4.2022

Bruksavgift för avloppsvatten 2,25 €/m3, moms 0
Grundavgift 5,10 €/poäng och år, moms 0

Anslutningsavgifter -1.4.2022 områdesvis:

Gamla detaljplaneområden, 303 €/poäng
Grev, 397 €/poäng
Kackur, 345 €/poäng
Risöhäll, 459 €/poäng
Bredviken/Bosund, 380 €/poäng
Finnäs, 365 €/poäng

Övriga områden, 303 €/poäng

Måste fastighetsägaren anlägga pumpbrunn för att ansluta till ledningsnätet erhålls en nedsättning på 1 500 € på anslutningsavgiften.

 

Hushållsvattnets kvalitet

Enligt det godkända kontrollprogrammet för vattenverket skall hushållsvattnet i Larsmo kontrolleras 6 gånger per år. En utvidgad undersökning utförs varje år. 

Grundvattnets kvalitet undersöks fyra gånger per år. Därtill utförs egenkontroller t.ex. hushållsvattnets pH registreras kontinuerligt. De viktigaste parametrarna som undersöks är vattnets mikrobiologiska kvalitet samt järn och manganhalter. Hushållsvattnets kvalitet i Larsmo är av god kvalitet och uppfyller alla gällande kvalitetskrav och rekommendationer för hushållsvatten enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning nr. 1352/2015.

Analysrapporter

Vattenanalysrapport mars 2022

 

Vid akuta störningsanmälningar:

Vattenverksdejour

044-036 4062, telefonnummer efter arbetstid


Larsmo kommuns telefonväxel: +358 6 7857 111 (vardagar kl. 8-12, 13-16)

Fakturering

Larsmo Vatten och Avlopp Ab tar i första hand emot e-fakturor.

E-faktureringsadress:
Förmedlare Nordea NDEAFIHH
FI2413293000110508

Larsmo Vatten och Avlopp Ab:s faktureringsadress för pappersfakturor är:
Larsmo Vatten och Avlopp Ab
Norra Larsmovägen 30
68570 Larsmo

Obs!
Fakturor som sänds till oss måste innehålla en fyrsiffrig beställarkod (kostnadsställe). Kontrollera att varje faktura har de kostnadsställen som beställaren gett dig. Beställarkoden bör finnas under köparens/beställarens referens. Fakturorna skickas alltid till samma adress som ev. bilagor. Om du inte kan skicka bilagorna elektroniskt bör du skicka dem till adressen angivet ovan.

Om du har frågor gällande en faktura du skickat, ta kontakt med den som gjort beställningen.

Om ditt ärende gäller tekniska frågor i anslutning till fakturorna kan du ta kontakt med Larsmo kommuns infodisk/växeln 06 7857111 så hjälper de dig vidare till rätt person. 

(Sidan uppdaterad 05.04.2022, kl 14:08)