Vattentjänstverket

Larsmo kommuns vattenverk handhar distributionen av vatten i kommunen. Vattnet som distribueras, produceras till största delen i Kronoby medan en liten del tilläggsvatten köps från Jakobstad. Vattenledningsnätets längd är 261 944 m och antalet anslutna abonnenter är ca 1 600 st.

Avloppsverket i Larsmo kommun hanterar avloppsvattnet från det kommunala avloppsledningsnätet som till största delen finns på detaljplanerade områden. Avloppsvattnet pumpas via ett antal pumpstationer till Alheda reningsverk i Jakobstad där det sedan renas. Inom kommunen finns idag 71 585 m avloppsledningar.

Avloppsverkets verksamhetsområde

Vattenverkets verksamhetsområde

Ansluta vatten och avlopp

Varje gång du gör en byggnation som berör vatten och avlopp ska det anmälas till Larsmo Vattentjänstverk. Det är viktigt för att vi ska kunna sköta vatten- och avloppssystemen på bästa sätt.

Om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till och det berör vatten och avlopp, anmäl det till Larsmo Vattentjänstverk genom att fylla i blanketten till höger i menyn.

Vattenverkets distributionsområde och avloppsverkets verksamhetsområde framgår av kartorna i balken till höger. Larsmo Vattentjänstverk svarar gärna på frågor om det är möjligt att ansluta din fastighet till vattentjänstverkets VA-ledningsnät och hur stor anslutningsavgiften är.

Länk till Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverk

Anslutningsansökan

Vattenmätaravläsning

Hushållsvatten, taxa 2020

Avloppsvatten, taxa 2020

Dagvatten

Dagvatten är regn- eller smältvatten som leds bort från markytan, byggnaders tak och andra motsvarande ytor. Även det dräneringsvattnet vid byggnadernas grunder som kallas täckdikesvatten är dagvatten.

Dagvattenavgiften uppbärs av invånarna för att möjliggöra en kontrollerad bortforsling av dagvattnet. Avgiften täcker kostnaderna för att avleda dagvattnet från allmänna områden såsom gatu- och parkområden samt från fastigheter. Avgifterna består bland annat av byggandet och underhållet av dagvattennätverket, dikesnätet och olika fördröjningskonstruktioner. Avgiften uppbärs av bebyggda fastigheter (tomter) enligt i bilaga anvisad beräkningssätt. Grundavgiften uppgår till 25,00 € (+ moms) år 2020. Avgiften granskas årligen.

Länk till information om fastighetsvis avloppsvattenbehandling.

Meddelandeblanketter i vatten- och avloppsärenden kan hämtas från blankettarkivet.

Dagvattenavgiftsklasser enligt kommunfullmäktiges beslut 5.10.2020 § 54

Hushållsvattnets kvalitet

Enligt det godkända kontrollprogrammet för vattenverket skall hushållsvattnet i Larsmo kontrolleras 6 gånger per år. En utvidgad undersökning utförs varje år. 

Grundvattnets kvalitet undersöks fyra gånger per år. Därtill utförs egenkontroller t.ex. hushållsvattnets pH registreras kontinuerligt. De viktigaste parametrarna som undersöks är vattnets mikrobiologiska kvalitet samt järn och manganhalter. Hushållsvattnets kvalitet i Larsmo är av god kvalitet och uppfyller alla gällande kvalitetskrav och rekommendationer för hushållsvatten enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning nr. 1352/2015.

Analysrapporter

Vattenanalysrapport september 2020

 

Vattenverksdejour

044-036 4062, telefonnummer efter arbetstid



 

(Sidan uppdaterad 19.10.2020, kl 16:05)