Vattentjänstverket

Larsmo kommuns vattenverk handhar distributionen av vatten i kommunen. Vattnet som distribueras, produceras till största delen i Kronoby medan en liten del tilläggsvatten köps från Jakobstad. Vattenledningsnätets längd är 261 944 m och antalet anslutna abonnenter är ca 1 600 st.

Avloppsverket i Larsmo kommun hanterar avloppsvattnet från det kommunala avloppsledningsnätet som till största delen finns på detaljplanerade områden. Avloppsvattnet pumpas via ett antal pumpstationer till Alheda reningsverk i Jakobstad där det sedan renas. Inom kommunen finns idag 71 585 m avloppsledningar.

Avloppsverkets verksamhetsområde

Vattenverkets verksamhetsområde

Ansluta vatten och avlopp

Varje gång du gör en byggnation som berör vatten och avlopp ska det anmälas till Larsmo Vattentjänstverk. Det är viktigt för att vi ska kunna sköta vatten- och avloppssystemen på bästa sätt.

Om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till och det berör vatten och avlopp, anmäl det till Larsmo Vattentjänstverk genom att fylla i blanketten till höger i menyn.

Vattenverkets distributionsområde och avloppsverkets verksamhetsområde framgår av kartorna i balken till höger. Larsmo Vattentjänstverk svarar gärna på frågor om det är möjligt att ansluta din fastighet till vattentjänstverkets VA-ledningsnät och hur stor anslutningsavgiften är.

Länk till Allmänna leveransvillkor för vattentjänstverk

Anslutningsansökan

Vattenmätaravläsning

Taxor 2019

Hushållsvatten, taxa 2020

Avloppsvatten, taxa 2020

Dagvatten

Dagvatten är regn- spol- och smältvatten som rinner från gator, tak, gårdar och grönytor. Att leda bort dagvatten är en viktigt uppgift eftersom det förhindrar översvämningar i bostadsområdet.

Det vatten som samlas när det regnar leds bort i ett separat ledningssystem. Det är för att inte belasta avloppsledningsnätet och riskera översvämningar. Vattnet kan ledas bort på flera sätt, i öppna system (diken) eller i slutna (ledningar).

Dagvattennät betyder att det finns dagvattenledningar och rännstensbrunnar i det område som du bor i och som ser till att vattnet leds bort från gatorna i området. Din fastighet har en förbindelsepunkt, det vill säga en avsättning från våra dagvattenledningar till din tomt. Du har då antingen dränering och /eller stuprör kopplade på dagvattenledningen. Kommunen har utbyggda dagvattennät på Storströmmens och Hannula detaljplaneområden.

Länk till information om fastighetsvis avloppsvattenbehandling.

Meddelandeblanketter i vatten- och avloppsärenden kan hämtas från blankettarkivet.

Hushållsvattnets kvalitet

Enligt det godkända kontrollprogrammet för vattenverket skall hushållsvattnet i Larsmo kontrolleras 6 gånger per år. En utvidgad undersökning utförs varje år. 

Grundvattnets kvalitet undersöks fyra gånger per år. Därtill utförs egenkonmtroller t.ex. hushållsvattnets pH registreras kontinuerligt. De viktigaste parametrarna som undersöks är vattnets mikrobiologiska kvalitet samt järn och manganhalter. Hushållsvattnets kvalitet i Larsmo är av god kvalitet och uppfyller alla gällande kvalitetskrav och rekommendationer för hushållsvatten enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning nr. 461/00.

Analysrapporter

Vattenanalysrapport november 2019

 

Vattenverksdejour

044-036 4062, telefonnummer efter arbetstid 

(Sidan uppdaterad 20.11.2019, kl 10:02)