Bidrag och stipendier

Larsmo kommun beviljar olika typer av bidrag för ideella föreningar inom folkrörelseområdet som bedriver regelbunden verksamhet inom kommunen. Verksamhetsform som erhåller stöd i kommunen bör ha en självständig ledningsstruktur och en relation baserad på medlemsavgift/medlemskapslinje till centralorganisation vilken beviljats statsunderstöd för sin verksamhet. Oftast prioriteras stöd till verksamhet riktad till vissa grupper t.ex. barn- och ungdomar. Kommunen ställer olika villkor för att föreningarna skall kunna ansöka om bidrag. Ett grundkrav är att föreningen måste vara uppbyggd enligt vedertagna demokratiska principer vilka framgår ur föreningslagen.

Föreningen bör kontrollera att den uppfyller de villkor som kommunen ställer samt har kvantitativa och kvalitativa resultatmål för verksamheten samt ha förmåga att utvärdera verksamheten i förhållande till uppställda mål. För att söka bidrag krävs även att föreningen dokumenterar sina aktiviteter på det sätt som kommunen har beslutat om. Kommunen har blanketter som ska användas vid bidragsansökan. Självklart är det viktigt att föreningen har en aktuell medlemsmatrikel och deltagarredovisning i de aktuella åldersgrupperna som bör framgå i bidragsansökan.

Kultur
Verksamhetsbidrag kan sökas av i kommunen registrerade lokala kultur- och hembygdsföreningar.
Stipendier kan sökas av grupper och enskilda kulturutövare i kommunen.

Fritidsverksamhet
Verksamhetsbidrag kan sökas av i kommunen registrerade ungdoms- och idrottsföreningar för regelbunden lokalt i Larsmo utförd verksamhet riktad till barn och ungdomar. Köptjänster för friskvårds- och drogförebyggande arbete kan ansökas under hela året. Beviljade bidrag utbetalas i två rater vanligtvis inom maj och augusti.

Nämnden beviljar föreningar som utför ungdomsarbete och idrottsarbete prövningsbaserat verksamhetsunderstöd på basis av verksamheten föregående år. Vid beviljade understöd beaktas i första hand den regelbundna och ledarledda verksamheten i föreningen riktad till unga under 18 år. Se närmare informationsbladet om Bidragskriterier, till höger här på webbsidan.

Ansökningsförfarande
Bidragen kungörs årligen att sökas i medlet av januari och ansökningstiden går ut i februari. Ansökan uppgörs på för ändamålet uppgjord blankett. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående år samt verksamhetsplan och budget för vilket understödet söks. Redovisning över noterade besök i verksamheten bifogas ansökan om verksamhetsunderstöd för ungdoms-, idrotts-, och nykterhetsverksamhet.

Projektbidrag från staten
Föreningsstöd utannonseras regelbundet av Undervisnings- och kulturministeriet. Öppna ministeriets webbsida och se där aktuella ansökningstider för olika föreningsanknutna projektbidrag.

(Sidan uppdaterad 16.06.2015, Kl 08:47)