Tietovaranto VARDA

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava varhaiskavatuslain mukaan kuntaa velvoittava kansallinen tietovaranto.

VARDA sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskavatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Vardan toinen vaihe käynnistyy nyt.
Toisessa vaiheessa siirretään Abilitan päivähoito-ohjelmassa olevat tiedot perheen varhaiskasvatusmaksuista sekä huoltajien tiedot. Vardaan siirtyy lasten kanssa samassa osoitteessa asuvien huoltajien tiedot. Tiedot perhe nro 2:n huoltajista eivät siirry. Vardaanaan siirtyvät tiedot ovat huoltajien henkilötunnus, kaikki etunimet ja sukunimi. Vardan tarkastuksen läpäisevät huoltajat saavat OID-numeron, joka toimii huoltajan koodina.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

Nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot toimipaikkaan, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
Hakemuksen toimittamispäivämäärä
Päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
Varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot ja tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
Varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

Nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Luodon kunta siirtää tiedot Abilitan päivähoito-ohjelmasta Vardaan järjestelmäintegraation avulla viikosta 13/2019 lähtien.

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamista Opetushallitus ja kunta/kuntayhtymä tiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019.

Uutta syskyllä 2020:

Huoltajalla on syyskuusta 2020 lähtien mahdollisuus huollettavan lapsensa tietojen tarkasteluun. Huoltaja voi katsella lapsensa tietoja Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Mikäli huoltaja huomaa lapsen tiedoissa virheitä, hän saa palvelusta varhaiskasvatustoimijan yhteystiedot ja voi ottaa yhteyttä toimijaan tietojen korjaamiseksi. Oma Opintopolkuun toteutetaan myöhemmin huoltajille ja työntekijöille pääsy omiin tietoihin

Vardan ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

1.9.2020 lähtien varhaiskasvatustoimijat tallentavat Vardaan työntekijän tietoja.

Lisätiedot:

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/varda
Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/ 
Varhaiskasvatuslaki (540/2018): https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

 

 

(Sivu päivitetty 09.02.2021, Klo 14:13)