Varhaiskasvatuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

Varhaiskasvatuksen päivähoitomaksut 1.8.2022 alkaen

Kunnallinen varhaiskasvatusmaksu määräytyy prosenttiosuutena perheen koon ja tulojen mukaan. Korkein päivähoitomaksu on 1.8.2022 alkaen 295 euroa/kk. Korkein maksu seuraavasta lapsesta on 40 % ensimmäisen lapsen maksusta eli 118 €/kk. Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin maksu on 28 euroa/kk.

Jotta maksu perustuisi perheen tuloihin tulee perheen huoltajat jättää tuloselvitys tämän linkin kautta: https://larsmo.epalvelu.fi/forms/luoto/vaka-tulotietojenilmoittaminen/

Varhaiskasvatuksen maksut perustuvat tuntien määrään/kuukausi.

Maksuluokat:

Enint. 60h/kuukausi (viikossa 1-14h) 50% maksu

Enint. 86h/kuukausi (viikossa 15-20h) 60% maksu

Enint. 115h/kuukausi (viikossa 21-27h) 70% maksu

Enint. 149h/kuukausi (viikossa 28-34h) 85% maksu

150h/kuukausi tai enemmän (viikossa 35h-) 100% maksu

Maksut koskevat 1-6 vuotiaita lapsia
(eli myös esikoululaisia, mutta esikoulu on maksuton 4h/päivä, muut tunnit ennen ja jälkeen esikoulun ovat maksullisia).

Perhe hakee kuukausisaldoa (=tuntia/kk) jota voidaan käyttää joustavasti viikottain perheen tarpeiden mukaisesti.

Tämä on perheen kannalta joustavampi järjestelmä jonka myötä voidaan käyttää viikoittainen tuntimäärä tarpeen ja huoltajan työn mukaan.

Päivähoitomaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka peritään korkeintaan 11 kalenterikuukaudeelta toimintavuoden aikana. Toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. seuraavana vuotena.

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksuja määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Päivähoitomaksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan taulukon mukaisesti:

Perheen koko Tuloraja 1.8.2022  €/kk Bruttotuloraja, maksu alkaen 28€/kk Maksuprosentti Maksu 295€, bruttotulot alkaen
2 2 913 3 175 10,7 % 5 670
3 3 758 4 020 10,7 % 6 515
4 4 267 4 529 10,7 % 7 024
5 4 777 5 039 10,7 % 7 534
6 5 284 5 546 10,7 % 8 041

                  

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 € alk. 1.8.2022 kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perhekoon mukainen poistomäärä. Maksu on tulo – poisto x maksuprosentti.
Esimerkki: Kolmihenkisen perheen tulot ovat 5 000 €/kk. Päivähoitomaksu määräytyy seuraavasti: (5000 – 3758 = 1242 x 10,7 % = 132,89 €)

Mikäli perheen tulot ovat tulorajaa pienemmät, ei päivähoitomaksua peritä.

Varhaiskasvatusmaksu perustuu perheen tulotietoihin, jotka on jätettävä viimistään sinä kuukautena jolloin lapsi aloittaa toiminnassa.

1.1.2020 alkaen kunnalla on mahdollista tarkistaa palkkatiedot valtakunnallisesta tulorekisteristä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunta voi tarkistaa perheen tulorekisteriin ilmoittamat tulotiedot varhaiskasvatusmaksun määrittelemiseksi.

Päivähoitomaksun periminen

 • Lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
 • Jos lapsi on sairautensa johdosta poissa päivähoidosta yli kymmenen hoitopäivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Jos lapsi muusta syystä kuin sairautensa takia on poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Tuntimaksu määräytyy varattujen ja käytettyjen hoitotuntien mukaan sinä kalenterikuukautena kun päivähoito alkaa tai päättyy .

Poikkeusjärjestelmä on käytössä kesäkuukausina kesäkuu - elokuu. Maksua ei peritä mikäli lapsi on poissa koko kalenterikuukauden. Maksu puolitetaan jos lapsi on hoidossa yhtäjaksoisesti korkeintaan puolet lapsen tavallisesta hoitopäivämäärästä/kk .

Perheen on ilmoitettava lapsen poissaolosta viimeistään 30. huhtikuuta. saadakseen alennetun kesämaksun.

Päivähoitomaksun tarkistaminen

Päivähoitomaksu tarkistetaan toimintakauden alussa (elokuussa) jätetyn tuloselvityksen mukaan. Hoitomaksu määräytyy enimmäismaksun mukaa mikäli perhe ei toimita tarvittavia tulotietoja.

Jos tuloselvitystä ei anneta säädetyssä ajassa kokopäivähoidosta peritään korkein maksu eli 288 euroa/kk (295 €/kk alk. 1.8.2022) kun hoitotarve on 150 h/kk tai enemmän . Maksu tarkistetaan aikaisintaan sen kuun alussa jolloin tuloselvitys tai vastaava on jätetty lasten päivähoito-osastolle.

Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot.

Kuukausimaksun määräämiseen tarvittavat liitteet:

- palkkalaskelma/ palkkatodistus
- verotodistus (yksitysyrittäjät)
- todistus äitiys-, vanhempain- tai päivärahasta
- todistus joustava- ja osittainen hoitorahasta
- elatusapu/ atustuki
- todistus työttömyyskorvaustuesta
- todistus korko-, vuokra- ja pääomatuloista
- muut tulot

Maksu voidaan tarkistaa kesken toimintakauden, jos perheen tulot muuttuvat olennaisesti (10 %), perhekoko muuttuu tai maksu on määrätty virheellisin perustein, edellyttäen että perheen tulotiedot on ilmoitettu. Maksua voidaan tarkistaa mikäli voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat kesken toimikauden. Mikäli hoitomaksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, päivähoitomaksut voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Perhe voi hakea päivähoitomaksun alentamista tai perimättä jättämistä elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella.

Muutos kuukausimaksuun tehdään tulojen tai päivähoitotarpeen muutoksiin perustuen, jos muutos on pysyvä tai kestää vähintään 2 kuukautta.

Päivähoitomaksu laskutetaan jälkikäteen. Erääntyneistä laskuista peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Maksamattomista päivähoitomaksuista lähetetään muistutuskirje. Maksamattomat laskut siirretään perintätoimiston perittäviksi.

Lasten päivähoitomaksuihin vaikuttavat tulot

 • verolliset ansio- ja pääomatulot (bruttotulot)
 • verottomat tulot

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon

 • suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki

Tulot, joita ei oteta huomioon päivähoitomaksua määriteltäessä:

 • lapsilisä
 • lapsen hoitotuki
 • eläkkeensaajan hoitotuki
 • kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
 • asumistuki
 • vammaistuki
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
 • sotilasavustus
 • rintamalisä
 • opintotuki, aikuskoulutustuki, opintotuen asumislisä
 • toimeentulotukena maksettavaa toimintaraha ja matkakorvaus koulutus- ja erorahaston myöntämä aikuiskoulutustuki
 • Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukainen ylläpitokorvaus
 • työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetus kuntotutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
 • opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
 • perhehoidon kustannusten korvaukset
 • lasten kotihoidon tuki

Esikoululaiset/koululaiset vl 1-2

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ennen/jälkeen esikoulun mikäli huoltaja on ansiotyössä tai opiskelee päätoimisesti.

Mikäli esikoulua käyvä lapsi tarvitsee päivähoitoa ennen ja/tai jälkeen esiopetuksen maksu peritään seuraavasti:

Enint. 60h/kuukausi (viikossa 1-14h) 50% maksu
Enint. 86h/kuukausi (viikossa 15-20h) 60% maksu
Enint. 115h/kuukausi (viikossa 21-27h) 70% maksu
Enint. 149h/kuukausi (viikossa 28-34h) 85% maksu
150h/kuukausi tai enemmän (viikossa 35h-) 100% maksu

Maksu on ansiosidonnainen. Tuloselvitys on jätettävä.

Mikäli esikoulua käyvä lapsi tarvitsee kokopäivähoitoa koulun loma-aikana (joululoma, talviloma ja kesäloma) maksu peritään hoitotarpeen mukaan.

Lapsen tilapäisestä hoidosta peritään 9 €/päivä osapäivähoidosta ja 15 €/päivä kokopäivähoidosta.

1- ja 2-luokkalaisten aamu- ja/tai iltapäivähoitomaksu ei ole ansiosidonnainen.

Aamu- ja iltapäivätominnan tunnit lasketaan yhteen. Jos hoito on esim. yli 4 h/päivä kerran viikossa on hoitoajaksi ilmoitettava yli 4/h/päivä.

Lapsi osallistuu
eningään 42h/kk (noin 2h/päivä) 80 €
enintään 63h/kk (noin 3h/päivä) 100 €
enintään 84h/kk (noin 4 h/päivä) 130 €
enintään 105h/kk (noin 5 h/päivä) 160 €
enintään 126/h/kk (noin 6 h/päivä) 170 €
enintään 147/h/kk (6 h/päivä) 200€

Maksu on 60 % vahvistetusta hoitomaksusta mikäli lapselle on suunniteltu läsnäolo Päikyssä tai lapsi osallistuu toimintaan 1-10 päivää/kk, esim. 60 % 130 €:sta.

Perhe voi hakea koululaisten aamu- ja iltapäivähoitomaksun alentamista taloudellisten syiden perusteella. Vapaasti muotoiltu hakemukseen liitetään huoltajan tulonselvitys.

Päivähoitopaikan irtisanominen

Päivähoitopaikan irtisanomisaika on 30 päivää ja irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Lomakkeen voi tulostaa kunnan lomakearkistosta.

Päivähoitomaksuja koskeviin kysymyksiin vastaa vahaiskasvatuksen yksikköjohtaja Annette Mäenpää, puh. 044 7217610.

 

(Sivu päivitetty 27.10.2022, Klo 13:20)