Varnahaiskasvatuksen tavoitteet

Luodon kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty 1.8.2022-. Varhaiskasvatuksen suunnitelma ohjaa varhaiskasvatustoimintaa. Jokaiselle lapselle laaditaan oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Suunnitelman sisältö ja toteutus arvioidaan yhdessä lasten vanhempien kanssa. Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat.

Muutama ote varhaiskasvatussuunnitelman periaatteista:

  • Turvallisuus, ammatillisuus, kunnioitus, lapsen itseisarvo, terveellinen ja kestävä elämäntapa ovat tärkeimmät avainsanat, joiden tulee leimata toimintaa ja muistuttaa meitä siitä, että lapset ovat keskipisteessä ja työskentelemme heitä varten.
  • Varhaiskasvatuksen pääasiallinen tehtävä - edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa sekä edistää tasaarvoa ja yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.
  • Oppimiskäsitys pohjautuu näkemykseen, jonka mukaan lapset kasvavat, kehittyvät sekä oppivat olemalla itse aktiivisia sekä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja lähiympäristön kanssa.
  • Leikki on varhaiskasvatusikäisten lasten oppimiselle merkityksellistä. Varhaiskasvatuksessa tulee huomioida leikin itseisarvo sekä sen pedagoginen merkityslapselle. Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat kokonaisuuden.
  • Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamiselle. Laaja-alainen osaaminen muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet kulkevat jatkumona varhaiskasvatussuunnitelmasta esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin.

Käytämme omahoitajamallia Luodon varhaiskasvatuksessa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

(Sivu päivitetty 18.08.2022, Klo 10:15)