John Grafton

John GraftonKort om Grafton-affären

För 100 år sedan, sent en stilla höstnatt anländer ett stort ångfartyg fyllt med vapen och sprängämnen in till Larsmo skärgård. Två dagar tidigare har lokala aktivister i Kemi lossat sin del av lasten på Möylynkari utanför Kemi. Nu är det Larsmos tur, och båtar från trakten har samlats ute vid Orrskär.

 

 

På fartygets sida har man slarvigt målat namnet "Luna", ett täcknamn eftersom man inte vill avslöja ångarens riktiga namn. Ändå kan man skymta den tidigare texten på båtens sida; "John Grafton".

Förryskning i Finland

Tsardömet i Ryssland som tidigare har låtit Finland styra sig själv, har i slutet av 1800-talet börjat blanda sig i hur Finland skall styras. I februari 1899 undertecknar tsaren Nikolaj II februarimani-festet som fråntar Finland sin självständiga ställning. Förryskningen i Finland är nu i full gång och den ryska generalguvenören i Finland, Bobrikoff, står i spetsen.

En djärv plan

En av ledarna för motståndet mot Ryssland är författaren Konrad Viktor Zilliacus. När situationen i Finland inte verkar ljusna tar Konni, som Zilliacus kallas, kontakt med den japanska militär-attachén Motojiro Akashi. Ryssland och Japan står i krig mot varandra, och Zilliacus vill undersöka möjligheterna för finskt-japanskt samarbete i motståndet mot Ryssland. Zilliacus presenterar för Akashi en tanke han har gått odh burit på en tid. Han vill smuggla in vapen dels till det finska motståndet mot Ryssland, dels till ryska revolutionärer.

Akashi ger löfte om finansiering till vapensmugglingen, och projektet sätts igång. 15 500 schweiziska Wetterli-gevär, 2 ½ miljon patroner, 2 500 engelska officersrevolvrar och 3 ton sprängämnen inköps och därtill ett ångfartyg vid namn John Grafton för transporten. Besättning rekryteras och i slutet av juli 1905 lastas vapenlasten ombord på John Grafton utanför Frankrikes kust i Engelska kanalen.

Planen förverkligas

John Grafton åker till Lilla Tytärskär i Finska viken där vapenlasten skall fördelas till såväl Finland som Ryssland. Då ingen tar emot ångaren vid Lilla Tytärskär är man tvungen att styra vidare mot Österbottniska kusten, där mottagning nu förbereds. Första anhalt är Kemi, därefter Larsmo.

Den 6 september 1905 lotsas John Grafton in i Larsmo skärgård och under en lång natt lossas en del av vapenlasten ombord på båtar ifrån kustområdet samt iland på Kallskär, som idag sitter ihop med Orrskär. När fartyget på morgonen skall åka vidare, går fartyget på grund. Efter överläggningar mellan lokala aktivister och fartygsledningen bestäms att fartyget måste sprängas innan ryssarna får nys om saken. Besättningen skickas iväg med segelbåtar över till Sverige, och exakt kl. 16 den 8e september sprängs John Grafton i luften.

Stor uppståndelse

Inte många dagar senare rapporterar tidningar över hela landet om det mystiska fartyget som sprängts i närheten av Jakobstad. Och snart skriver även utländska tidningar såsom Times, Deutsche Tageblatt och Daily Mail om John Grafton. Larsmo har plötsligt hamnat på världskartan!

Även om planen för John Grafton gick i stöpet brukar man ändå ofta kalla Grafton-affären den första insatsen för ett fritt Finland. Det man gick miste om i vapenförråd vann man i självför-troende och framtidstro!

Jubileet firades stort  2005 i Larsmo med tvärkulturella evenemang innehållande historia, drama, utställningar, konst och spänning. Jubileet ordnades av föreningen Vårt Larsmo r.f. tillsammans med ett antal externa finansiärer däribland Larsmo kommun och Svenska kulturfonden.

(Sidan uppdaterad 07.07.2015, Kl 11:18)