Uppgörande av räddningsplan

Arrangören av ett publikevenemang ska sörja för att evenemanget ordnas på ett säkert sätt och att det inte för med sig fara för människor, omgivningen eller egendom. Evenemangets säkerhetsplanering baseras på säkerhets- och räddningsplanerna som evenemangsarrangören har utarbetat. Med hjälp av räddningsplanen kan räddningsmyndigheten säkerställa att evenemangsarrangören är väl förberedd på att förebygga olyckor samt på att handla i olyckssituationer.

Arrangör av offentlig tillställning där minst 200 personer beräknas vara på plats samtidigt i idrottsparken bör uppgöra en räddningsplan för arrangemanget. Räddningsplanen tillställs senast 14 dagar på förhand Mellersta-Österbotten och Jakobstad områdets räddningsverk.

För att underlätta för arrangör av offentlig tillställning att uppgöra räddningsplanen har basmaterial uppgjorts i form av en grundblankett, kartbilaga med utrymningsvägarna inritade samt instruktion för personalen för eventuella olyckstillbud.

Blankett för uppgörande av räddningsplan

Karta där utrymningsvägarna och de olika räddningsfunktionernas placering inritas

Instruktion för personalen vid eventuella olyckstillbud

Anmälan om farlig situation/incident i samband med offentlig tillställning

Se närmare förordningen 407/2011, 3§ och Räddningslagen 379/2011 § 16

 

Brandinspektören för räddningsverket
tfn 7863803
mobil 050 5967115

(Sidan uppdaterad 17.04.2019, kl 13:48)